கெ‌ன்யா‌வி‌ல் ‌தீ‌யி‌ல் கரு‌கி 111 பே‌ர் ப‌லி

Webdunia|
கெ‌ன்யா‌வி‌‌லசாலை ‌விப‌த்‌தி‌லக‌வி‌ழ்‌ந்க‌ச்சஎ‌ண்ணெ‌யலா‌ரி‌யி‌லஇரு‌ந்தஎ‌‌ண்ணெ‌யசேக‌ரி‌க்முய‌ன்றபோதஏ‌ற்ப‌ட்ட ‌தீ‌யி‌லச‌ி‌க்‌கி 111பே‌ரப‌ரிதாபமாஉ‌யி‌‌ரிழ‌ந்தன‌ர்.

கெ‌ன்யா‌வி‌ல் ‌ரி‌ப்‌டப‌ள்ள‌த்தா‌க்குபபகு‌தி‌‌யி‌லஇரு‌ந்தக‌ச்சஎ‌ண்ணெ‌யஏ‌ற்‌றி‌க்கொ‌ண்டவ‌ந்டே‌ங்க‌ரலா‌ரி ஒ‌‌ன்றமோலேஎ‌ன்நகரு‌க்கஅரு‌கி‌ல் ‌திடீரெ‌ன்றக‌வி‌ழ்‌ந்தது. இதனா‌லலா‌ரி‌யி‌லஇரு‌ந்க‌ச்சஎ‌ண்ணெ‌யசாலை‌யி‌லகொ‌ட்டியது.
இதை‌பபா‌ர்‌த்தது‌மஅ‌க்க‌மப‌‌க்க‌த்‌தி‌லவ‌சி‌த்நூ‌ற்று‌க்கண‌க்காபொதம‌க்க‌ளகே‌ன்களஎடு‌த்து‌க்கொ‌ண்டஓடி எ‌‌ண்ணெயை‌சசேக‌ரி‌க்முய‌ன்றன‌ர். காவல‌ர்க‌ளி‌னஅ‌றிவுரையையு‌‌ம் ‌மீ‌றி அ‌ம்ம‌க்க‌ளஎ‌ண்ணெ‌யை‌சசேக‌ரி‌த்தகே‌ன்க‌ளி‌லஊ‌‌ற்‌றி‌க்கொ‌‌ண்டிரு‌ந்தன‌ர்.
அ‌ப்போது, க‌ச்சஎ‌ண்ணெ‌‌யி‌லதிடீரெ‌ன்று ‌ீ ‌பிடி‌த்து‌க்கொ‌ண்டது. பய‌ங்கரமாக ‌பிடி‌த்தஎ‌ரி‌ந்த ‌தீ‌யி‌லஎ‌ண்ணெ‌யசேக‌ரி‌த்தவ‌‌ர்க‌ளஅனைவரு‌ம் ‌சி‌க்‌கி‌பப‌‌ரிதாபமாஉ‌யி‌ரிழ‌ந்த‌ன‌ர்.
இதுவரை 111 பே‌ரப‌லியா‌கி‌யு‌ள்ளதாகவு‌ம், பல‌ரபடுகாய‌த்துட‌னமரு‌த்துவமனை‌யி‌லஅனும‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளதாகவு‌மசெ‌ய்‌திக‌ளதெ‌ரி‌வி‌க்‌கி‌ன்றன.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :