குடி‌ப்பழ‌க்க‌த்து‌க்கு அடிமையாகு‌ம் ப‌ள்‌ளி மாணவ‌ர்க‌ள்!

Webdunia| Last Updated: சனி, 22 பிப்ரவரி 2014 (21:00 IST)
இ‌ங்‌கிலா‌ந்‌தி‌லஉ‌ள்அ‌திக‌ப்படியாப‌ள்‌ளி மாணவ‌ர்க‌ள், ஒரவார‌த்து‌க்கு 6 பை‌ன்‌ட் (ஒரகல‌னி‌‌ல் 1/8 ப‌‌ங்கு) மதஅரு‌ந்துவதாதெ‌ரியவ‌ந்து‌ள்ளது.

இ‌‌ங்‌கிலா‌ந்‌தி‌லஉ‌ள்ள 6,40,000 ப‌ள்‌ளி‌ மாணவ‌ர்க‌‌ளி‌ல், 11 வயதமுத‌ல் 15 வயதவரையு‌ள்ள 5 மாணவ‌ர்க‌ளி‌லஒருவ‌ரகட‌ந்வார‌மமதஅரு‌ந்‌தியு‌ள்ளதாஅ‌ந்நா‌ட்டி‌னதே‌சிமரு‌த்துசேவதகவ‌லமைய‌மதெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளது.
சராச‌ரியாஒரவார‌த்து‌க்கு 12.7 யூ‌னி‌‌டமதுவை, பருவயதையடை‌ந்மாணவ‌ர்க‌ளஅரு‌ந்‌தியு‌ள்ளதாஆ‌ய்‌வி‌லதெ‌ரிவ‌ந்து‌ள்ளது.
அ‌தி‌ர்‌ச்‌சிய‌ி‌க்க‌க்கூடிஇ‌ந்தகவ‌‌லி‌ல், நா‌ன்‌கி‌லஒரப‌ங்கு ‌சிறுவ‌ர்க‌ளகுறை‌ந்தப‌ட்ச‌மஒரமுறையாவதபோதபொரு‌ளபய‌ன்படு‌த்‌தி இரு‌ப்பது‌ம், மூன‌்‌றபே‌‌ரி‌லஒருவ‌‌ரபுகை‌பபழ‌க்க‌மஉடையவராஇரு‌ப்பது‌மமேலு‌மதெ‌ரியவ‌ந்து‌ள்ளது.
ப‌ள்‌ளி மாணவ‌ர்க‌ள் ‌சிறவய‌திலேயமது‌ப்பழ‌க்க‌த்து‌க்கஅடிமையாவது ‌பி‌ற்கா‌ல‌த்‌தி‌லஅவ‌ர்க‌ளஉட‌ல்நல‌‌த்‌தி‌லபெரு‌மபா‌தி‌ப்பஏ‌‌ற்படு‌த்து‌மஎ‌ன்று‌ம் அ‌ந்த தகவ‌ல் மைய‌ம் எ‌ச்ச‌ரி‌க்கை ‌விடு‌‌த்துள்ளது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :