எ‌ன்.எ‌ஸ்.‌ஜி. நாடுக‌ள் கூ‌ட்ட‌ம்: இ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்கு ‌வில‌க்கு ‌கிடை‌க்குமா?

Webdunia| Last Modified வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2008 (13:42 IST)
அணச‌க்‌தி‌ததொ‌ழி‌ல்நு‌ட்வ‌ணிக‌த்‌தி‌லஇ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்கு ‌வில‌க்குட‌னகூடிஅனும‌தி வழ‌ங்குவ‌தி‌ல் ‌சிநாடுக‌ளஎ‌தி‌ர்‌ப்பதெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ள ‌நிலை‌‌யி‌ல், இறு‌தி முடி‌வினஎடு‌ப்பத‌ற்காஅணச‌க்‌தி‌ததொ‌ழி‌ல்நு‌ட்நாடுக‌ளகுழு (எ‌ன்.எ‌ஸ்.‌ி.) இ‌ன்றகூடியது.

அணச‌க்‌தி‌ததொ‌ழி‌ல்நு‌ட்நாடுகளுட‌னஅணச‌க்‌தி‌ததொ‌‌ழி‌ல்நு‌ட்வ‌ணிக‌மமே‌ற்கொ‌ள்இ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்கு ‌வில‌க்குட‌னகூடிஅனும‌தி கோ‌ரி, இ‌ந்‌தியசா‌ர்பாஅமெ‌ரி‌க்கமு‌னவை‌த்து‌ள்வரை‌வி‌ன் ‌மீதமுடிவெடு‌ப்பத‌ற்காக, 45 நாடுக‌ளகொ‌ண்எ‌ன்.‌எ‌ஸ்.‌ி. கூடியபோது, 15 ‌க்கு‌மமே‌‌ற்ப‌ட்நாடுக‌ளஅ‌திரு‌ப்‌தி தெ‌ரி‌வி‌த்தன.
அணஆயுத‌பபரவ‌‌லதடஉட‌ன்படி‌க்கை‌யி‌லகையெழு‌த்‌திடாஇ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்கு ‌வில‌க்கவழ‌ங்‌கினா‌லஅததவறாமு‌னஉதாரணமா‌கி‌விடு‌மஎ‌ன்றகூ‌றியதுட‌ன், இ‌ந்‌தியமு‌னவை‌த்து‌‌ள்வரை‌வி‌ல் ‌சில ‌திரு‌த்த‌ங்களை‌சசெ‌ய்வே‌ண்டு‌மஎ‌ன்று‌‌மஅ‌ந்நாடுக‌ளகோ‌ரி‌க்கை ‌விடு‌த்தன.
இதையடு‌த்து, இ‌ந்‌தியாவுட‌னஆலோ‌சி‌த்தவரை‌வி‌ல் ‌சில ‌திரு‌த்த‌ங்களஅமெ‌ரி‌க்கசெ‌ய்தது. இ‌ந்த‌த் ‌திரு‌த்த‌ப்ப‌ட்வரை‌வினஎ‌ன்.எ‌ஸ்.‌ி. உறு‌ப்பநாடுகளு‌க்கஅத‌னதலைமநாடாஜெ‌ர்ம‌னி வழ‌ங்‌கியது.
அதை‌பப‌ரி‌சீ‌லி‌த்த ‌நியூ‌சிலா‌ந்து, ஆ‌ஸ்‌தி‌ரியஉ‌‌ள்‌ளி‌ட்நாடுக‌ள் ‌திரு‌ப்‌தியடைய‌வி‌ல்லஎ‌ன்று‌ம், அணஆயுத‌பபரவ‌லதடஉட‌ன்படி‌‌க்கை‌யி‌லஇ‌ந்‌தியகையெழு‌த்‌திவே‌ண்டு‌மஎ‌ன்ப‌தி‌லஅவஉறு‌தியாஉ‌ள்ளதாகவு‌மதகவ‌ல்க‌ளதெ‌ரி‌வி‌க்‌கி‌ன்றன. இ‌ந்‌தியசா‌ர்‌பி‌லமு‌னவை‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்வரை‌வி‌லசெ‌ய்ய‌ப்ப‌ட்டு‌ள்மா‌ற்ற‌ங்க‌ளமே‌ம்போ‌க்கானவஎ‌ன்று‌ம், தா‌ங்க‌ளகூ‌றிய ‌நிப‌ந்தனைக‌ளஅ‌தி‌லசே‌ர்‌க்க‌ப்பட‌வி‌ல்லஎ‌ன்று‌மஅவகூ‌றியு‌ள்ளன.
சீக‌ம்யூ‌னி‌ஸ்‌டக‌ட்‌சி‌ தனதஇத‌ழி‌ல், அணஆயுத‌பபரவ‌லதடமுய‌ற்‌சி‌களு‌க்கஇ‌ந்‌திய- அமெ‌ரி‌க்அணச‌க்‌தி ஒ‌ப்ப‌ந்த‌மஒரதடை‌க்க‌லஎ‌‌ன்றகூ‌றி‌யிரு‌க்‌கிறது. இரு‌ந்தாலு‌ம், எ‌ன்.எ‌ஸ்.‌ி.‌யி‌லஇ‌ந்‌‌தியா‌வி‌ற்கஆதரவ‌ளி‌க்கு‌மதனதமுடி‌வி‌லமா‌‌ற்ற‌மி‌ல்லஎ‌ன்று ‌சீஅரசதெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளது.
இத‌ற்‌கிடை‌யி‌ல், வரை‌வி‌லஏ‌ற்கெனவஉ‌ள்ளதை‌தத‌விபு‌திய ‌நிப‌ந்தனைக‌ள் ‌வி‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்டா‌லஅதஏ‌ற்று‌க்கொ‌‌ள்முடியாதஎ‌ன்றஇ‌ந்‌தியகூ‌றியு‌ள்ளதகு‌றி‌ப்‌பிட‌த்த‌க்கது.
இ‌ந்த ‌நிலை‌யி‌‌ல், இ‌ன்று துவ‌ங்‌கி இர‌ண்டநா‌ட்க‌ளநட‌க்கவு‌‌ள்எ‌ன்.எ‌ஸ்.‌ி. கூ‌ட்ட‌த்‌தி‌ல், இ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்கு ‌வில‌க்குட‌னகூடிஅனும‌தி ‌கிடை‌க்குமஎ‌ன்பதஅனைவராலு‌மஎ‌‌தி‌ர்பா‌‌ர்‌க்க‌ப்படு‌கிறது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :