உ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌ன்ற‌த்து‌க்கு ப‌ணி‌ந்தா‌ர் பா‌க். ‌பிரதம‌ர் - சர்தாரி மீதான ஊழல் வழக்கை விசாரிக்க ஒப்புதல்

Webdunia|
பாகிஸ்தானஅதிபரஆசிபஅலி சர்தாரி மீதாஊழலவழக்கவிசாரிக்க அ‌ந்நா‌ட்டு பிரதமரராஜபர்வேஷஅஷ்ரபஇன்றஅந்நாட்டஉச்நீதிமன்றத்திலஒப்புதலதெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாளபிரதமரயூசுபரசகிலானி, அதிபரஆசிபஅலி சர்தாரி மீதாஊழலவழக்கமீண்டுமவிசாரிக்கும்படி அ‌ந்நா‌ட்டு உ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் உத்தரவிட்டது. ஆனாலஅவரஅதற்கமறுப்பதெரிவித்ததாலஅவரதபதவி பறிக்கப்பட்டது.
பின்னரபுதிபிரதமராராஜபர்வேஷஅஷ்ரபபொறுப்பஏற்றவுடனஅதிபரசர்தாரி மீதஊழலவழக்கவிசாரிக்கஉச்நீதிமன்றமஉத்தரவிட்டது. அஷ்ரபஅந்வழக்கவிசாரிக்மறுத்தவிட்டதஅடுத்தஅவரஅதகுறித்தவிளக்கமளிக்வேண்டுமஉத்தரவிட்டது.
உச்நீதி மன்றத்திலஆஜராஅஷ்ரப் , சர்தாரி மீதாவழக்கதொடகாஅவகாசமவேண்டுமகோரிக்கவிடுத்தார். பின்னரமூன்றவாஅவகாசத்திற்கபிறகஇன்றநீதிமன்றத்திலஆஜராபிரதமரராஜபர்வேஷஅஷ்ரப் , தன்னுடைய அரசிற்கஅதிபரசர்தாரி மீதாவழக்கவிசாரிப்பத‌ற்கு தடஏதுமஇல்லஎன்றதெரிவித்தார்.
இதையடு‌த்து, பிரதமரஅஷ்ரப் ‌நீ‌திம‌ன்ற‌த்‌தி‌ல் இ‌னி நேரிலஆஜராதேவையில்லஎனவுமஅதிபரஆசிபஅலி சர்தாரி மீதாவெளிநாட்டவங்கி இருப்புகளினவிசாரணஅறிக்கையசமர்பிக்க உ‌ச்ச ‌‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் உத்தரவி‌ட்டது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :