எ‌ண்க‌ளி‌ல் ‌சில ‌வி‌த்தைக‌ள்

Webdunia|
எ‌ண்க‌ளை‌க் கூ‌ட்டவு‌ம் க‌ழி‌க்கவு‌ம் ம‌ட்டுமே‌ப் பய‌ன்படு‌த்‌தி ‌இரு‌ப்‌பீ‌ர்க‌ள் இ‌ல்லையா குழ‌ந்தைகளே. இ‌ங்கே‌ப் பாரு‌ங்க‌ள் அ‌தி‌ல் உ‌ள்ள ‌வி‌த்தைகளை...

1 x 1= 1
11 x 11 = 121
111 x 111= 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321 111111111 x 111111111 = 12345678987654321


இதோடு ‌நி‌ன்று ‌விட‌வி‌ல்லஇ‌ந்த ‌வி‌த்தை.... இ‌ன்னு‌மஒரு ‌சிஉ‌ண்டு.
நீ‌ங்களு‌மஇதபோபுதுமையாஏதாவதஒ‌ன்றமுய‌ற்‌சி செ‌ய்தபா‌ர்‌க்கலா‌ம்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :