கலக்கும் சினிமா வாரிசு

Webdunia|
FILE
இன்றபெரும்பாலாபடங்களுக்ககாஸ்ட்யூமடிசைனராஇருப்பவரவாசுகிபாஸ்கர். இசைஞானி இளையராஜாவினஅண்ணனபாஸ்கரினமகளாவார்.

இவரமுதனமுதலாகாஸ்ட்யூமடிசைனராக்கியதஇயக்குனரஇமயமபாரதிராஜா. அவரத‘கண்களாலகைதசெய்படத்தைததொடந்த‘சென்னை-28’. ‘சரோஜா’, ‘கோவா’, ‘மங்காத்தாதற்போத‘பிரியாணிஇவரினகுடும்வாரிசாவெங்கட்பிரபஇயக்குமஅத்தனபடங்களுக்குமஉடையலங்காரமவாசுகிதானகவனித்தவருகிறார்.
தற்போதசுந்தர்.ி இயக்கும‘மராஜாபடமமட்டுமில்லாமல், ‘எனிதிஙபாரயூஎன்ஆங்கிலபபடத்திற்குமகாஸ்ட்யூமரடிசைனராவேலைபபார்த்தவருகிறார். மேலும், ஏற்கனவதனதஅப்பபெயரிலஉள்தயாரிப்பநிறுவனமமூலமமீண்டுமபடங்களதயாரிக்குமஆவலிலுமஇருக்கிறாரவாசுகி.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :