ஆ‌ஸி. ஒப‌ன்- 4வது சு‌ற்று‌க்கு நடால், வோஸ்னியாக்கி தகுதி

Webdunia|
மெ‌ல்போ‌ர்‌னி‌ல் நட‌ந்து வரு‌ம் ஆஸ்‌‌ட்ரேலிஓபனடென்னிஸபோட்டி‌யி‌ல் 4வது சு‌ற்று‌க்கு ‌ஸ்பெ‌யி‌ன் ‌வீர‌ர் ரபெ‌ல் நடா‌ல், வோ‌ஸ்‌னியா‌க்‌கி தகு‌தி பெ‌ற்று‌ள்ளன‌ர்.

3வதசுற்றிலசுலோவாக்கியாவசேர்ந்லுகாஸலேக்கோவஎதிர்கொண்ட நடா‌ல், 6-2, 6-4, 6-2 என்நேர்செடகணக்கிலஎளிதிலவென்று 4வதசுற்றுக்கதகுதிபெற்றார்.
3வதசுற்றிலருமேனியாவசேர்ந்மோனிகாவஎதிர்கொண்ட, உலகினமுதலநிலவீராங்கனையாகரோலினவோஸ்னியாக்கி 6-2, 6-2 என்நேரசெடகணக்கிலெ‌ற்‌றி பெ‌ற்றா‌ர்.
3ஆமநிலவீராங்கனையான பெலாரஸை சே‌ர்‌ந்த விக்டோரியஅசான்கா 6-2, 6-4 என்நேர்செடகணக்கிலஜெர்மனி ‌வீரா‌ங்கனை மோனாவவீழ்த்தினார்.
3வதசுற்றிலர‌ஷ்யா ‌வீரா‌ங்கனை பிரட்சிகோவாவுட‌ன் மோ‌‌திய பெனஸ்டோவா 6-1, 6-3 என்கணக்‌கி‌ல் எ‌ளிதாக வெ‌ற்‌றி பெ‌ற்றா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :