மரா‌ட்டிய‌த்‌தி‌ன் ‌தி‌ரி‌வி‌க்ர‌ம் கோ‌யி‌ல்

-ச‌ந்‌தீ‌‌ப் பரோ‌ல்க‌ர்

Webdunia|
இ‌ந்‌வார‌பபு‌னித‌பபயண‌த்‌தி‌லநா‌ங்க‌‌ளஉ‌ங்களமரா‌‌ட்டிமா‌நில‌த்‌தி‌லஉ‌‌ள்ள ‌தி‌ரி‌வி‌க்ர‌மகோ‌யி‌லி‌ற்கஅழை‌த்து‌சசெ‌ல்‌கிறோ‌ம். க‌ந்தே‌ஷபகு‌தி‌யி‌லசெ‌ந்தூ‌ர்‌ணி எ‌ன்ற ‌கிராம‌த்‌தி‌லஅமை‌ந்து‌ள்இ‌ந்த‌ககோ‌யி‌ல் 1744இ‌லபுக‌ழ்பெ‌ற்துற‌வி ஸ்ரகடோ‌கி மஹாரா‌ஜஎ‌ன்பவரா‌ல் ‌நிறுவ‌ப்ப‌ட்டதாகு‌ம்.

தி‌ரி‌வி‌க்ர‌மகோ‌யி‌லி‌ன் ‌சிற‌ப்பு‌களை‌ப்ப‌ற்‌றி அத‌னதலைமை‌ககுரசா‌ந்தாரா‌மமஹாரா‌ஜபக‌தப‌ரவச‌த்துட‌ன் ‌விள‌க்‌கினா‌ர்.
ஸ்ரகடோ‌கி மஹாரா‌ஜஒ‌வ்வொரஆ‌ண்டு‌மப‌ந்த‌ர்பூ‌ரஎ‌ன்ஊரு‌க்கநட‌ந்தசெ‌ன்றகடவு‌ள் ‌வி‌த்த‌ல்-ஐ வ‌ழிபடுவதவழ‌க்க‌ம். இவ்வாறஒருமுறஅவ‌ரப‌ந்த‌ர்பூரு‌க்கசெ‌ன்றகொ‌ண்டிரு‌ந்தபோது, கடவு‌ளஅவரு‌க்கஎ‌தி‌ரி‌லதோ‌ன்‌றி செந்தூ‌ர்‌ணி ‌கிராம‌த்‌தி‌‌ற்கஅரு‌கி‌லஉ‌ள்ஆ‌ற்‌றி‌னகரை‌யி‌லதா‌னஉற‌‌ங்‌கி‌ககொ‌ண்டிரு‌ப்பதாக‌ததெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர். இ‌ந்தகால‌ண்ட‌ர்படி அ‌தஒரகா‌ர்‌த்‌திகமாத‌த்‌தி‌னஏகாத‌சி நா‌ள். தனதவராவாகன‌த்துட‌‌னத‌ன்னவெ‌ளி‌யி‌லதோ‌ண்‌டி‌ எடு‌த்து, கோ‌யி‌லக‌ட்டி பூஜைக‌ளசெ‌ய்தவ‌ழிபடுமாறஸ்ரகடோ‌கி மஹாராஜகடவு‌ளகே‌ட்டு‌‌க்கொ‌ண்டா‌ர்.
இதனா‌லபரவசமடை‌ந்ஸ்ரகடோ‌கி மஹாரா‌ஜஉடனடியாக‌ததனது ‌கிராம‌த்‌தி‌ற்கு‌த் ‌திரு‌‌ம்‌பி, இ‌ந்த ‌நிக‌ழ்‌ச்‌சியை ‌கிராம‌த்தா‌ரிட‌மதெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர். ஆனா‌ல், யாரு‌மஅவரந‌ம்ப‌வி‌ல்லை. அத‌ற்கு‌பப‌திலாக, அவரபலவாறாக‌த் ‌தி‌ட்டியதுட‌னபை‌த்‌திய‌மஎ‌ன்று‌மஅழை‌த்தன‌ர். இதனா‌லமன‌‌மதளராஸ்ரகடோ‌கி மஹாரா‌ஜ், தா‌னஒருவனதோ‌ண்டி ‌சிலையவெ‌ளியகொ‌ண்டவருவதஎ‌ன்றமுடிவசெ‌ய்தா‌ர்.
அவரதஅயராஉழை‌ப்‌பி‌னபலனாக, ‌விரை‌விலேயபழமையாவராக (ப‌ன்‌‌றி) வாகன‌ச் ‌சிலஒ‌ன்றஅவ‌ரக‌ண்டு‌பிடி‌த்தா‌ர். ‌கிராம‌த்தம‌க்க‌ளஇதை‌பபா‌ர்‌த்து ‌மிகு‌ந்த ‌விய‌ப்பு‌‌மபரவசமு‌மஅடை‌ந்தன‌ர். ஸ்ரகடோ‌கி மஹாராஜஅவ‌ர்க‌ளபோ‌ற்‌றியதுட‌ன், அவரு‌‌க்கஉத‌வியு‌மசெ‌‌ய்தன‌ர். ‌அனைவரு‌மதோ‌ண்டியபோதநில‌த்‌தி‌ற்கஅடி‌யி‌ல் 25 அடி ஆழ‌த்‌தி‌லகடவு‌ள் ‌வி‌த்த‌லி‌னநா‌ன்கரஅடி உயர‌ச் ‌சிலையை‌கக‌ண்டன‌ர். ‌பி‌ன்ன‌ர், அ‌ந்த‌ச் ‌சிலையை‌ககோ‌யி‌லி‌ல் ‌நிறு‌வி எ‌ல்லா‌பபூஜைகளு‌மசெ‌ய்தவ‌ழிப‌ட்டன‌ர்.

தொடர்புடைய செய்திகள்


இதில் மேலும் படிக்கவும் :