பழமையான க‌ர்ணே‌ஸ்வ‌ர் கோ‌யி‌ல்!

- அ‌னிரு‌த் ஜோ‌‌ஷி

Webdunia|
இ‌ந்‌வார‌பபு‌னித‌பபயண‌த்‌தி‌லஉ‌ங்களநா‌ங்க‌‌ளம‌த்‌திய‌ப் ‌பிரதேச‌த்‌தி‌லக‌ர்னாவ‌டஎ‌ன்இட‌த்‌தி‌லஉ‌ள்பழமையாக‌ர்ணே‌ஸ்வ‌ரகோ‌யி‌லி‌ற்கஅழை‌த்து‌சசெ‌ல்‌கிறோ‌ம்.

மகாபாரத‌ககால‌த்‌தி‌லகெளரவ‌ர்க‌ளமா‌ல்வபகு‌தி‌யி‌லகோ‌யி‌ல்களை‌கக‌ட்டினா‌ர்க‌ள். செ‌ந்தா‌லஆ‌ற்‌றி‌னகரை‌யி‌‌லஅமை‌ந்‌திரு‌க்கு‌மக‌ர்ணே‌ஸ்வ‌ர் (கருணஈ‌ஸ்வர‌ர்) மகாதேவகோ‌யிலு‌மஅ‌தி‌லஒ‌ன்று.
இ‌ப்பகு‌தியஆ‌ண்டுவ‌ந்அரச‌னக‌ர்ண‌ன், ந‌ன்கொடைகளவழ‌ங்குவ‌திலு‌ம், ஏழம‌க்களு‌க்கஉதவுவ‌திலு‌மபுக‌ழ்பெ‌ற்று ‌விள‌ங்‌கியதா‌ல், அவ‌‌ர் ‌மிகவு‌ம் ‌விரு‌ம்‌பிஇ‌ந்த‌ககோ‌யி‌லகருணே‌ஸ்வரஎ‌ன்றஅழை‌க்க‌ப்படு‌கிறது.
க‌ர்ண‌னி‌ற்கு‌ப் ‌பிறகஆ‌ட்‌சி‌க்கவ‌ந்அரச‌னக‌ர்மா, க‌ர்ணே‌ஸ்வ‌ரகோ‌யி‌லி‌ல் ‌வீ‌ற்‌றிரு‌க்கு‌மதே‌வி‌யி‌ன் ‌தீ‌விப‌க்த‌ரஆவா‌ர். எனவே ‌தினமு‌மதனதஉ‌யிரை‌ககா‌ணி‌க்கையாக‌ததருவதக‌ர்மவழ‌க்கமாவை‌த்‌திரு‌ந்தா‌ர். இதனா‌ல் ‌மிகவு‌மம‌கி‌ழ்‌ச்‌சியடை‌ந்தே‌வி, ஒ‌வ்வொரநாளு‌மக‌ர்மா‌வி‌னஉட‌லி‌ல் ‌சிது‌ளிக‌ளஅமுத‌த்ததெ‌ளி‌த்தஅவரஉ‌யி‌ர்‌ப்‌பி‌‌த்தா‌‌ள். மேலு‌ம் 50 ‌கிலேஎடையு‌ள்த‌ங்க‌‌த்தையு‌‌மக‌ர்மா‌வி‌ற்கதே‌வி வழ‌ங்க, அதை‌ததனதம‌க்களு‌க்கு‌கக‌ர்மா ‌பி‌ரி‌த்தவழ‌ங்‌கியதாகதைக‌ளகூறு‌கி‌ன்றன.
கெளரவ‌ர்க‌ளம‌த்‌திய‌ப் ‌பிரதேச‌த்‌தி‌லமா‌‌ல்வா, ‌நிமா‌‌டஆ‌கிபகு‌திக‌ளி‌லகோ‌யி‌ல்களை‌கக‌‌ட்டி‌யிரு‌ந்தாலு‌மஅவ‌ற்‌றி‌ல் 5 கோ‌யி‌ல்க‌ள்தா‌னம‌க்க‌ளிட‌மபுக‌ழ்பெ‌ற்றஉ‌ள்ளன.
WD
அவை, ஓ‌ம்காரே‌ஸ்வர‌ரி‌லஉ‌ள்மாமலே‌ஸ்வ‌ரகோ‌யி‌ல், உ‌ஜ்ஜை‌னி‌யி‌லஉ‌ள்மகாகாலே‌ஸ்வ‌ரகோ‌யி‌ல், நேமாவ‌‌ரி‌லஉ‌ள்ள ‌சி‌த்தே‌ஸ்வ‌ரகோ‌யி‌ல், ‌பிஜாவ‌ரி‌லஉ‌ள்ள ‌‌பீஜே‌ஸ்வர‌ரகோ‌யி‌ல், க‌ர்னாவ‌ட்டி‌‌லஉ‌ள்க‌ர்ணே‌ஸ்வர‌ரகோ‌யி‌லஆ‌கியவஆகு‌ம்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :