பொன்மொழிகள்

Webdunia| Last Updated: வெள்ளி, 7 மார்ச் 2014 (20:57 IST)
இ‌ந்த பொ‌ன்மொ‌ழிக‌ள் உ‌‌ங்களது ‌சி‌ந்தனை‌க்கு. இத‌ன்படி நட‌க்க முய‌ற்‌சி‌க்கலா‌ம் குழ‌ந்தைகளா..

நாமசெய்யுமதவறுகளுக்கஅனுபவமஎன்னுமபெயரசூட்டுகிறோம்.

நடந்தாலநாடெல்லாமஉறவு. படுத்தாலபாயுமபகை.
பணக்காரனஆவதற்கபணமசேர்க்காமலசெலவுகளகுறைத்தாலபோதுமானது.

காலினசறுக்கலவலியைததரும். நாவினசறுக்கலஆளையகொன்றுவிடும்.
பகபொறாமஇவற்றவெளியிட்டாலஅவவட்டியுமமுதலுமாமீண்டுமஉன்னதிரும்பி வந்தசேரும்.
நயமசொல்லுக்கசிறப்பு. நாணயமவாழ்க்கைக்கசிறப்பு.

ஒரதுளி பேனபத்தலட்சமபேரசிந்திக்வைக்கும்.
பணக்காரனாஇருப்பதபோபாசாங்கசெய்வதாலேயசிபேரஏழையாகவிடுகிறார்கள்.

நல்நண்பனஇல்லாதவன், காம்பில்லமலரைபபோன்றவன்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :