பஹாமா நா‌ட்டு க‌ல்‌வி‌ச்சு‌ற்றுலா க‌ப்ப‌ல் செ‌ன்னை வ‌ந்தது!

Webdunia| Last Modified வெள்ளி, 23 செப்டம்பர் 2011 (18:13 IST)
பஹாமநா‌ட்டை‌சசே‌ர்‌ந்ஓ‌சியா‌னி‌க்-2 எ‌ன்ந‌‌வீவச‌திகளுட‌னகூடிக‌ல்‌வி‌ச்சு‌ற்றுலக‌ப்ப‌லசெ‌ன்னதுறைமுக‌‌த்து‌க்கவ‌ந்து‌ள்ளது.

ப‌ல்வேறநாடுக‌ளு‌க்கசு‌ற்று‌ப்பயண‌மமே‌ற்கொ‌ண்டவரு‌மஇ‌ந்க‌ப்ப‌லி‌ல் 110 மாண‌‌விக‌ள், 92 மாணவ‌ர்க‌ள், 164 க‌ப்ப‌லஊ‌ழிய‌ர்க‌ளபயண‌மசெ‌ய்தவரு‌கி‌ன்றன‌ர். இ‌ந்க‌ப்ப‌லிலேயமாணவ-மாண‌விக‌‌ளத‌ங்‌கி படி‌ப்பதொடரவு‌மவச‌தி உ‌ள்ளது.
இ‌ந்க‌‌ல்‌‌வி‌க்க‌ப்ப‌லதா‌ய்லா‌ந்தநா‌ட்டி‌ல் இரு‌ந்தசெ‌ன்னதுறைமுக‌த்‌து‌க்கவ‌ந்து‌ள்ளது. 11ஆ‌மத‌ே‌தி வரசெ‌ன்னதுறைமுக‌த்‌தி‌ல் ‌நிறு‌த்த‌ப்ப‌ட்டிரு‌க்கு‌ம்.
அ‌ப்போதக‌ப்ப‌லி‌லத‌ங்‌கியு‌ள்மாணவ-மாண‌விக‌ளஇ‌ந்‌திகலா‌ச்சார‌ம், க‌ல்‌வி உ‌ள்‌ளி‌ட்அ‌ம்ச‌ங்க‌ளகு‌றி‌த்ததெ‌ரி‌ந்தகொ‌ள்செ‌ன்னை, மகாப‌லிபுர‌ம், கா‌‌ஞ்‌சிபுர‌ம், மதுரஉ‌ள்பப‌ல்வேறஇட‌ங்களு‌க்கசு‌ற்றுலசெ‌‌ல்‌கி‌ன்றன‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :