ஸ்ரீ சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில்

-கா. அ‌ய்யநாத‌ன்

webdunia photoWD
குண்டலினி சாஸ்திரப்படி, நமதஉடலினஆறமையங்களுமசிதெய்வங்களினதலத்தினஆளுமையிலஉள்ளதாகூறப்படுகிறது. அதன்படி, மூலாதாரமஎன்றழைக்கப்படுமமுதலசக்கரத்தினதலங்களாதிருவாரூர், திருப்பரங்குன்றம், சொரிமுத்தஅய்யனாரகோயில்களும், சுவாதிஸ்டானமஎன்றழைக்கப்படுமஇரண்டாவதசக்கரத்தினதலங்களாதிருவானைக்கா, திருச்செந்தூர், அச்சன்கோயிலஆகியனவும், விசுத்தி என்றழைக்கப்படுமசக்கரத்தினதலங்களாஸ்ரகாளாஸ்த்திரி, திருப்பரங்குன்றம், பந்தளமஆகியனவும், அஜ்னஎன்றழைக்கப்படுமசக்கரத்தினதலங்களாகாசி, பழமுதிர்ச்சோலை, சபரிமலஆகியனவும், பிரம்மரேந்திரமஎன்றழைக்கப்படுமசக்கரத்தினதலங்களாகையிலாயம், கதிர்க்காமம், காந்தமலஆகியனவுமகுறிக்கப்பட்டுள்ளன.

சாதீயத்தஒழிக்முத்துபபாட்டனஎன்பெயரோடமானுரூபத்திலவந்அய்யப்பனஇங்கவாழ்ந்தவந்வாலபகடஎன்பவரினஇரண்டபெண்களைககட்டிக்கொண்டவாழ்ந்தமறைந்ததாகவும், அவர்களஸ்ரசொரிமுத்தஅய்யனாராகவும், அவரினஇரண்டமனைவிகளாபொம்மக்கா, திம்மக்கஎன்பெயர்களிலஎழுந்தருளி அருளபாலித்தவருவதாகவுமதிருவிதாங்கூரஆவணமகூறுகிறது.

webdunia photoWD
அய்யப்பனுக்கு (அய்யனாருக்கு) இதுவமுதலகோயிலஎன்பதாலசபரிமலசெல்லுமபக்தர்களபலருமஇங்கவந்தவிரமாலஅணிவித்துககொள்வதவழக்கமாஉள்ளது. குழந்தவேண்டி, பசநல்பாலவேண்டி, நோய்களதீரவேண்டி, வழக்கவெற்றி கிடைக்வேண்டி ஒவ்வொரநாளுமநூற்றுக்கணக்காமக்களஇத்திருத்தலத்திற்கவருகின்றனர்.

இக்கோயிலி்லகாவலதெய்வமாபூதத்தாரவழிபடப்படுகிறார். பேச்சியம்மனஎன்குதெய்வமஇங்கஉள்ளது. இங்கவருமமக்களகிடவெட்டி சாமிக்குபபடைத்தவணங்குமவழக்கமஉள்ளது.

webdunia photoWD
அடர்ந்வனபபகுதியிலஅமைந்திருக்குமஇக்கோயிலி்ற்கமாலநேரத்திலசென்றாலஅங்கநிலவுமசூழலிலபுறப்பட்டமனமிருக்காது. எங்கபார்த்தாலுமமயில்கள், பாறைகளுக்கஇடையவளைந்தநெளிந்தஓடி வருமதாமிரபரணி ஆறு, இதமாயவீசுமபொதிகமலைககாற்றஎன்றபூலோசுவர்க்கமாகவஅவ்விடமதெரியும்.

அமைவிட‌ம் : திருநெல்வேலியிலஇருந்து 60 ி.ீ. தூரத்திலகாரையாரஉள்ளது. தூத்துக்குடியிலஇருந்து 110 ி.ீ. தூரத்திலஉள்ளது.

தங்குமிச‌தி : பொதிகமலஅடிவாரத்திலுள்விக்கிரமசிங்கபுரத்திலதங்கலாமஅல்லதஅம்பாசமுத்திரத்திலதங்கிக்கொண்டஇத்தலத்திற்கவரலாம்.

விசேநாட்க‌ள் : மற்றுமஆடி அமாவாசதினங்களிலஇத்திருக்கோயிலிற்கு 2 இலட்சமபக்தர்களவருவார்களஎன்றகூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரஅமாவாசதினத்தன்றுமஇத்திருக்கோயிலிற்கஏராளமாபக்தர்களவருகதருவதாகவுமசொல்கின்றனர்.

webdunia photoWD
பாதீர்த்தமஅருவிக்குசசென்றநீராடிவிட்டு, மாலசாயுமநேரத்திலஇத்திருக்கோயிலிற்கசென்றவாருங்கள்.

அ‌ய்யநாத‌ன்|
திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கஅழகசேர்த்தஅரணாயதிகழுமபொதிகமலையிலதாமிரபரணி நதிககரையிலஅழகிஇயற்கசூழலிலஅமைந்துள்ளதஸ்ரசொரிமுத்தஅய்யனாரகோயில்.
பாபநாசமஅணைக்குசசெல்லுமபாதையிலகாரையாரஎன்இடத்திலஅமைந்துள்இத்திருக்கோயிலிலஎழுந்தருளியுள்ஸ்ரசொரிமுத்தஅய்யனார், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களிலவாழுமசமூமக்களவணங்குமதெய்வமாவார்.சுவாமி அய்யப்பனஎன்நாமகரணத்துடனசபரிமலஉள்ளிட்தலங்களிலவழிபடப்படுமஅந்தததெய்வமஇங்கஸ்ரசொரிமுத்தஅய்யனாரவழிபடப்படுகிறாரஎன்றஇக்கோயிலிலபொரிக்கப்பட்டுள்விவரமகூறுகிறது.
புகை‌ப்பட‌ங்க‌ள் ம‌ற்று‌ம் ‌வீடியோ : கா. அ‌ய்யநாத‌ன்


இதில் மேலும் படிக்கவும் :