‌ரிய‌ல் எ‌ஸ்டே‌ட் தொ‌ழிலு‌க்கு‌த் துணைபோகு‌ம் த‌மிழக அரசு: ராமதா‌ஸ் கு‌ற்ற‌ச்சா‌ற்று!

Webdunia|
சிற‌ப்பு‌பபொருளாதாம‌ண்டல‌மஎ‌ன்பெய‌ரி‌லஅரசு ‌நில‌ங்களை‌தத‌னியாரு‌க்கு‌‌ததாரவா‌ர்‌ப்பத‌னமூல‌ம் ‌ரிய‌லஎ‌ஸ்டே‌டதொ‌ழிலு‌க்கு‌தத‌மிழஅரசதுணைபோவதாா.ம.க. ‌நிறுவன‌ரமரு‌த்துவ‌ரராமதா‌ஸகு‌ற்ற‌‌ம்சா‌ற்‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

இதுவரஅ‌றி‌வி‌க்க‌ப்ப‌ட்ட ‌சிற‌ப்பு‌பபொருளாதாம‌ண்டல‌ங்க‌ளப‌ற்‌றிய ‌விவர‌ங்களை‌ ம‌க்களு‌க்கு‌ததெ‌ரி‌வி‌க்கு‌மவகை‌யி‌லஇ‌ந்த‌சச‌ட்டம‌ன்ற‌ககூ‌ட்ட‌ததொட‌ரிலேயத‌மிழஅரசவெ‌ள்ளஅ‌றி‌க்கவெ‌ளி‌யிவே‌ண்டு‌மஎ‌ன்று‌மஅவ‌ரவ‌லியுறு‌த்‌தியு‌ள்ளா‌ர்.
இதுகு‌றி‌த்ததிண்டிவன‌அரு‌‌கி‌லஉ‌ள்தைலாபுரமதோட்டத்திலமரு‌த்துவ‌ரராமதாஸசெய்தியாளர்க‌ளிட‌மகூ‌றியதாவது.
ஆயிரமகோடி ரூபாயமுதலீடு, ஆயிரமபேருக்கவேலைவாய்ப்பஎன்றெல்லாமகருணாநிதி அறிவித்தகொண்டவருகிறார். இதுவரஅவரவெளியிட்அறிவிப்புகளையெல்லாமகூட்டிப் பார்த்தால் 10 லட்சமபேருக்காவதவேலைவாய்ப்பகிடைத்திருக்வேண்டும்.
அப்போதுதானமுதலீடு, வேலைவாய்ப்பகுறித்அறிவிப்புகளுக்கஒரமரியாதஇருக்கும். சென்னையில் 2 புதிசிறப்பபொருளாதாமண்டலங்களஅமைக்கப்படவிருப்பதாஅறிவித்து, அதற்காதரமணியிலநிலமதரப்பட்டுள்ளது. இந்நிலமஅரசுக்கசொந்தமானது. சலுகஎன்பெயரிலஇந்நிலத்ததனியாருக்கஅரசதாரவார்த்தகொடுத்துள்ளது.
ஆனாலதரமணியிலபழைமகாபலிபுரமசாலையிலபுதிதாஉருவாக்கப்பட்டுள்தகவலதொழில்நுட்காரிடர் (ஐ.ி. காரிடர்) பகுதியிலஉள்தொழில்நுட்பூங்காக்களிலநிரப்பப்படாமலமூன்றரலட்சமசதுரஅடி பரப்பளவகொண்தளங்களஇன்னுமகாலியாகவகிடக்கிறது.
சிறப்பபொருளாதாமண்டலமஅமைக்குமடாடபோன்நிறுவனங்களகாலியாகிடக்குமஇந்கட்டிடங்களுக்கசெல்லாமலதரமணியிலகாலியாகிடக்குமஅரசநிலத்திற்கஏனகுறிவைக்கிறார்கள்?


இதில் மேலும் படிக்கவும் :