பொது வேலை ‌நிறு‌த்த‌ம் ‌தி‌ட்ட‌மி‌ட்டபடி நட‌க்கு‌ம்: பழ. நெடுமாற‌ன்

Webdunia| Last Modified ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2009 (17:40 IST)
இல‌ங்கை‌யி‌லநட‌க்கு‌மபோரஉடனடியாதடு‌த்து ‌நிறு‌த்த‌ வ‌லியுறு‌த்‌தி இல‌ங்கை‌தத‌மிழ‌ரபாதுகா‌ப்பஇய‌க்க‌ம் ‌பி‌ப்ரவ‌ரி 4‌ஆ‌மதே‌தி அ‌றி‌வி‌த்து‌ள்பொதவேலை ‌நிறு‌த்த‌ம் ‌தி‌ட்ட‌மி‌ட்டபடி நட‌ந்தே ‌தீரு‌மஎ‌‌ன்றழ. நெடுமாற‌னகூ‌‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

இதுகு‌றி‌த்தஇல‌ங்கை‌தத‌மிழ‌ரபாதுகா‌ப்பஇய‌க்க‌த்‌தி‌னஒரு‌ங்‌கிணை‌ப்பாள‌ரழ.நெடுமாற‌ன் ‌விடு‌த்து‌ள்அ‌றி‌க்கை‌யி‌ல்,
"இல‌ங்கை‌யி‌லபோ‌ர் ‌நிறு‌த்த‌மஏ‌ற்பஇ‌ந்‌திஅரசமுழுமையாமுய‌ற்‌சிகளமே‌ற்கொ‌‌ண்டஅ‌ப்பா‌வி‌தத‌மிழ‌ர்க‌ளி‌னஉ‌யி‌ர்களை‌பபாதுகா‌க்மு‌ன்வவே‌ண்டு‌மஎ‌ன்கோ‌ரி‌க்கையவ‌லியுறு‌த்‌தி ‌பி‌ப்ரவ‌ரி 4ஆ‌மதே‌தி பொதவேலை ‌நிறு‌த்த‌மமே‌ற்கொ‌ள்ளு‌ம்படி இல‌‌ங்கை‌தத‌மிழ‌ரபாதுகா‌ப்பஇய‌க்க‌மவே‌ண்டுகோ‌ள் ‌விடு‌த்‌திரு‌ப்பதச‌ட்ட‌விரோதமானதஎ‌த‌மிழஅரசு ‌பிர‌ச்சார‌மசெ‌ய்வதவ‌ன்மையாக‌கக‌ண்டி‌க்‌கிறே‌ன்.
உ‌ச்ச‌ ‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் 'ப‌ந்‌த்' செ‌ய்வத‌ற்கஎ‌திராக‌ககூ‌றியு‌ள்கரு‌த்‌தினை ‌தி‌‌ரி‌த்து‌ககூ‌றி ம‌க்களை ‌மிர‌ட்டுவத‌ற்கு‌தத‌மிழஅரசமுய‌ற்‌சி‌க்‌கிறது.
உ‌ச்ச ‌நீ‌‌திம‌ன்ற‌மஅ‌ளி‌த்த ‌தீ‌ர்‌ப்‌பி‌ற்கு‌ப் ‌பிறகுதா‌னமே‌ற்கவ‌ங்காள‌த்‌திலு‌ம், கேரள‌த்‌திலு‌மசுவேலமறு‌ப்பு‌பபோரா‌ட்டமு‌ம், கடையடை‌ப்பு‌பபோரா‌ட்டமு‌மநட‌ந்து‌ள்ளஎ‌ன்பதை‌‌தத‌மிழஅர‌சி‌னகவன‌த்‌தி‌ற்கு‌சசு‌ட்‌டி‌க்கா‌ட்ட ‌விரு‌ம்பு‌கிறே‌ன்.
த‌மி‌ழ்நா‌ட்டி‌லஉ‌ள்வ‌ணிக‌ர்க‌ள், தொ‌ழிலாள‌ர்க‌ள், ‌மீனவ‌ர்க‌ள், மாணவ‌ர்க‌ள், ‌திரை‌ப்பட‌த்துறை‌யின‌ரஉ‌ள்‌ளி‌ட்அனை‌த்து‌தத‌மிழ‌ர்களு‌ம் ‌பி‌ப்ரவ‌ரி 4ஆ‌மதே‌தி தா‌ங்களசுவேலமறு‌ப்பசெ‌ய்தத‌ங்க‌ளஇ‌ல்ல‌ங்க‌ளிலஇரு‌க்குமாறு ‌மி‌க்க‌பப‌ணிவுட‌னவே‌ண்டி‌ககே‌ட்டு‌க்கொ‌ள்‌கிறே‌ன். பொதவேலை ‌நிறு‌த்த‌த்தமு‌றியடி‌க்க‌தத‌மிழஅரசதவறான ‌பிர‌ச்சார‌த்‌திலு‌ம் ‌மிர‌ட்ட‌லநடவடி‌க்கைக‌ளிலு‌மஈடுப‌ட்டிரு‌ப்பதஅ‌ப்ப‌ட்டமாஜனநாயஉ‌ரிமைகளை‌பப‌றி‌க்கு‌மசெய‌‌லாகு‌ம்.
இல‌ங்கை‌தத‌மிழ‌ர்களு‌க்கஆதரவாஅனை‌த்து‌தத‌மிழ‌ர்களு‌மபொதவேலை ‌நிறு‌த்த‌மவெ‌ற்‌றிபெதுணை ‌நி‌ற்குமாறவே‌ண்டி‌க்கொ‌ள்‌கிறே‌ன்.
போரா‌ட்ட‌ங்க‌ளி‌ன்போதஎ‌ந்இட‌த்‌திலு‌ம் ‌சிறஅளவவ‌ன்முறஏ‌ற்படாமலு‌மபொது‌சசொ‌த்து‌க்களு‌க்கு‌சசேத‌‌மஇ‌‌ல்லாமலு‌மஅமை‌தியாமுறை‌யி‌‌லவேலை ‌நிறு‌த்த‌த்தநட‌த்துமாறவே‌ண்டி‌ககே‌ட்டு‌க்கொ‌ள்‌‌கிறே‌ன்.
பொதவேலை ‌நிறு‌த்த‌ம், கறு‌ப்பு‌ககொடி ஊ‌‌ர்வல‌மஆ‌கியவ‌ற்றவெ‌ற்‌றிகரமாநட‌த்துவதகு‌றி‌த்தஇல‌ங்கை‌தத‌மிழ‌ரபாதுகா‌ப்பஇய‌க்க‌த்‌தி‌லஅ‌ங்க‌மவ‌கி‌க்கு‌மக‌ட்‌சிக‌ளம‌ற்று‌மஅமை‌ப்பு‌க்க‌ளி‌னமாவ‌ட்ட‌பபொறு‌ப்பாள‌ர்க‌ளஅவசரமாக‌ககூடி‌த் ‌தி‌ட்ட‌ங்களவ‌கி‌த்து‌சசெய‌ல்படுமாறவே‌ண்டி‌ககே‌ட்டு‌க்கொ‌ள்‌கிறே‌ன்" எ‌ன்றகூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :