த‌னி ஈழமே ‌நிர‌ந்தர‌த் ‌தீ‌ர்வு‌; 68% ம‌க்க‌ள் ஆதரவு- லயோலா கல்லூரி க‌ரு‌த்து‌க் க‌‌‌ணி‌ப்பு

செ‌ன்னை| Webdunia|
இலங்கைததமிழரபிரச்சனைக்கநிரந்தரததீர்வாதனி ஈழமஎன்று 68 சதவிகிே‌் ஆதரவு தெ‌ரி‌‌வி‌த்து‌ள்ளன‌ரஎ‌ன்றலயோலக‌ல்லூ‌ரி நட‌த்‌திய கரு‌த்து‌க்க‌ணி‌ப்‌பி‌ல் தெ‌ரி‌வி‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.

லயோலகல்லூரியின் 'மக்களஆய்வகம்' நடத்திஈழத் தமிழர்களவிடயத்திலதமிழமக்களினமனநிலபற்றிஆ‌ய்வமுடிவுகளஇன்றவெளியிடப்பட்டது. இந்ஆ‌ய்‌வி‌லமக்களமுனஈழப் பிரச்சனகுறித்தபல்வேறகேள்விகளவைத்துள்ளனர்.
தமிழினத்தஅழிக்குமஇலங்கஅரசு : இலங்கையிலதற்போதநடந்துவருமபோரில், விடுதலைபபுலிகளைசசாக்காவைத்ததமிழினத்தையஇலங்கஅரசஅழித்தவருகிறதஎன்று 86.5 சதவிதமபேரும், ராஜபக்சஅரசதனதஅரசியலஆதாயத்திற்காஇலங்கமக்களமீததேவையற்ஒரபோரைததிணித்துள்ளதஎன்று 10.5 சதவிதமபேரும், தமிழர்களமீட்இலங்கஅரசபோரநடத்துகிறதஎன்று 2.0 சதவிதமபேருமகருத்ததெரிவித்துள்ளனர்.ம‌த்‌திய - மா‌‌நிஅரசுக‌ளமீது கோபம் : இலங்கையிலநடைபெறுமபோரகுறித்செய்திகளைககண்ணுறும்போதகோபமமிகபபிரதாஉணர்வாவெளிப்படுவதாக 85.0 சதவிதமபேரதெரிவித்துள்ளனர்.
மத்திய- மாநிஅரசுகளமீது 44.5 சதவிதமபேரும், 25.5 சதவிதமபேரராஜபக்சஅரசினமீதும், பன்னாட்டுசசமூகங்களமீது 12.0 சதவிகிபேரும், விடுதலைப் புலிகளமீது 3.0 சதவிகிபேரகோபமமிகபபிரதாஉணர்வாவெளிப்படுவதாதெரிவித்துள்ளனர்.
உடனடி தீர்வபோரநிறுத்தம் : இலங்கைததமிழரபிரச்சனைக்கு தீர்வாக, உடனடியாகபபோரநிறுத்தமசெய்தஅரசியலதீர்வகாணபபேச்சவார்த்தையைததொடங்குவதன 90 சதவிகிபேரகருத்ததெரிவித்துள்ளனர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :