ஈழ‌த் த‌‌மிழ‌ர்களு‌க்காக த‌மிழக பொ‌றியாள‌ர் ‌தீ‌க்கு‌ளி‌‌‌ப்பு

Webdunia|
FILE
ஈழ‌தத‌மிழ‌ர்களகொ‌ன்றகு‌வி‌த்இல‌ங்கஅ‌திப‌ரராஜப‌க்சவத‌ண்டி‌க்வே‌ண்டு‌‌மஎ‌ன்றவ‌‌லியுறு‌த்த‌ி ச‌ங்கர‌ன்கோ‌வி‌‌‌லி‌லபொ‌றியாள‌ரஒருவ‌ர் ‌தீ‌க்கு‌ளி‌த்தத‌ற்கொலசெ‌ய்தகொ‌ண்டு‌ள்ள ‌நிக‌‌ழ்வபரபர‌ப்பஏ‌ற்படு‌த்‌தியு‌ள்ளது.

நெ‌ல்லமாவ‌ட்ட‌மச‌ங்கர‌னகோ‌‌வி‌‌லஅருகஉ‌ள்ள ‌‌‌சீக‌ம்ப‌ட்டி ‌எ‌ன்ற ‌கிராம‌த்தசே‌ர்‌ந்தவ‌ரபொ‌றியாள‌ர் ‌‌கிரு‌ஷ்மூ‌ர்‌த்‌தி. ராஜ‌ஸ்தா‌னி‌லப‌ணிபு‌ரி‌ந்தவ‌ந்த ‌கிரு‌ஷ்ணமூ‌ர்‌த்‌தி வா‌க்க‌ளி‌ப்பத‌ற்காசொ‌ந்ஊ‌ரவ‌ந்து‌ள்ளா‌ர்.
இ‌ந்த ‌நிலை‌யி‌லபொ‌றியாள‌ர் ‌கிரு‌ஷ்ணமூ‌ர்‌த்‌தி நே‌ற்று ‌தீ‌க்கு‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர். கோ‌வி‌ல்ப‌ட்டி அரசமரு‌த்துவமன‌ை‌யி‌ல் ‌சி‌கி‌ச்சபெ‌ற்றவ‌ந்த ‌கிரு‌ஷ்ணமூ‌ர்‌த்‌தி இ‌ன்றகாலஉ‌யி‌ரிழ‌ந்தா‌ர்.
அ‌ப்போது, கடித‌‌மஒ‌ன்றையு‌மஅவ‌ரஎழு‌தி வை‌த்து‌ள்ளா‌ர். அ‌தி‌ல், அ‌ப்பா‌வி த‌மிழ‌ர்களகொ‌ன்றகு‌வி‌த்இல‌ங்கஅ‌திப‌ரராஜப‌‌க்சவத‌ண்டி‌க்வே‌ண்டு‌மஎ‌ன்று‌ம், இல‌‌ங்கை‌க்கஇ‌ந்‌தியஉதவ‌ககூடாதஎ‌ன்று‌மகடித‌த்‌தி‌லஎழு‌தியு‌ள்ளா‌ர்.
இதகுறித்தகிருஷ்மூர்த்தியினபெற்றோர் ம.ி.ு.க. பொதுச்செயலாளரவைகோவுக்கதெரிவித்து‌ள்ளனர். உடனஅவரஇன்றகாலசீகம்பட்டியிலஉள்கிருஷ்மூர்த்தி வீட்டுக்கசெ‌ன்றஅஞ்சலி செலுத்தினார்.
இதகு‌றி‌த்தகாவ‌‌ல்துறை‌யின‌ரவழ‌க்கு‌பப‌திவசெ‌ய்து ‌‌தீ‌விர ‌விசாரணமே‌ற்கொண‌்டவரு‌கி‌ன்றன‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :