இல‌ங்கை ‌பிர‌ச்சனை‌க்கு முடிவே ‌கிடையாது : தா.பாண்டியன்

WD
சென்னையிலஇன்று செ‌ய்‌தியாள‌ர்க‌ளிட‌ம் பே‌சிய அவ‌ர், தமிழ்நாட்டிலதேர்தலமுடிவுகளமக்களதந்தீர்ப்பஎன்றஎற்றுககொள்கிறோம். ஆனாலஇடங்களிலமுறைகளிலதேர்தலவிதிமுறமீறப்பட்டுள்ளது. பெருமளவிலபணமசெலவிடப்பட்டுள்ளது. வன்முறையுமசுதந்திரமாக நடைபெ‌ற்றுள்ளது.

தேர்தலினபோதுமதேர்தலமுடிந்பிறகுமஆளுங்கட்சியஎதிர்த்தநின்கட்சிகளினஆதரவாளர்களஇடங்களிலதாக்கப்படுகிறார்கள். தேர்தலுக்கமுந்தைநாளஎனமீதசொத்துக்களஇருப்பதாகவுமஅதகணக்கிலகாட்டவில்லஎன்றுமி.ு.க.வினரவழக்கதொடுத்தனர். அந்வழக்கு ‌‌நீ‌திம‌ன்ற‌த்‌தி‌ல் நிலுவையிலஉள்ளது.

இந்நிலையிலநேற்றஎங்களதகுடும்பத்திலகருத்தவேறுபாடுள்இளைசகோதரரஒருவரினபொயபுகாரஅடிப்படையாகொண்டஎனது 82 வயதஅக்காளமற்றுமசகோதரர்களமீதஅரசியலகாழ்ப்புணர்ச்சியோடவழக்கபோடப்பட்டுள்ளது.

அரசியலநாகரீகமகருதி இதபோன்றதனிப்பட்நபரினகுடும்விசயங்களபெரிதுப்படுத்துமசெயலசம்பந்தப்பட்டவர்களகைவிவேண்டுமஎன்றபணிவுடனகேட்டுக்கொள்கிறேன். இல்லஎன்றாலஅதஜனநாயகத்துக்கபேராபத்தஉருவாக்கி விடும்.

இலங்கபிரச்சனதேர்தலிலஎதிரொலிக்வில்லஎன்றகூறுவததவறு. அங்கதமிழர்களபடுமஇன்னல்களபற்றி அறிந்தமிழர்களகொதித்தபோயஇருக்கிறார்கள். இலங்கையிலதமிழர்களஅனைவரையுமவென்றவிட்டதாராஜபக்சஎண்ணலாம். ஆனாலஇந்பிரச்சனைக்கமுடிவகிடையாது. வேறுவிதமாபோராட்டங்களிலஅவர்களஈடுபடுவார்கள். அதனபாதிப்பதமிழகத்திலுமஎதிரொலிக்கும்.

சென்னை | Webdunia| Last Updated: சனி, 22 பிப்ரவரி 2014 (23:56 IST)
''இலங்கை பிரச்சனைக்கமுடிவகிடையாது எ‌ன்று‌ம் வேறுவிதமாபோராட்டங்களிலஅவர்களஈடுபடுவார்கள் எ‌ன்று‌‌‌ம் இந்திகம்யூனிஸ்டு க‌ட்‌சி‌யி‌ன் மாநிசெயலரா.பாண்டியன் கூ‌றினா‌ர்.
விஜயகாந்தினே.ு.ி.க. குறிப்பிடத்தக்அளவிலாவாக்குகளபெற்றமற்கட்சிகளினவாக்குகளபிரித்துள்ளது. அவர்களபிரித்ஓட்டுகளாலயார் யாருக்கபாதிப்பஎன்பதகலந்தஆலோசித்தமுடிவசெய்வோம். தேர்தலதோல்வி குறித்தஆராகூட்டணி கட்சி தலைவர்களகூட்டமவிரைவிலநடைபெறும் எ‌ன்று ா.பாண்டியனகூறினார்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :