அ.இ.அ.‌தி.மு.க. பொது‌க்குழு கூ‌ட்ட‌ம்

Webdunia|
நாடாளும‌ன்ற‌த்து‌க்கஅடு‌த்ஆ‌ண்டதே‌ர்த‌லநடை‌பெஉ‌ள்ள ‌நிலை‌யி‌ல் அ.இ.அ.‌ி.ு.க. -‌வி‌னபொது‌க்குழசெ‌ன்னை‌யி‌லநாளகூடு‌கிறது.

ம‌த்‌தி‌யி‌லகா‌ங்‌கிர‌ஸதலைமை‌யிலாஐ‌க்‌கிமு‌ற்போ‌க்ககூ‌ட்ட‌ணி‌க்கஆதரவ‌ளி‌த்தவரு‌மஇடதுசா‌ரிக‌ளகா‌ங்‌கிர‌ஸ், ா.ஜ.க. வு‌க்கமா‌ற்றாஒ‌த்கரு‌த்து‌க்களை‌ககொ‌‌ண்மா‌நில‌கக‌ட்‌சிகளுட‌னஅடு‌த்நாடாளும‌ன்ற‌ததே‌ர்தலஎ‌தி‌ர்‌கொ‌ள்ளு‌மவகை‌யி‌லஅ‌‌க்க‌ட்‌சிக‌ளி‌னதலைவ‌ர்க‌ளமா‌நில‌மமா‌நிலமாசெ‌ன்றக‌ட்‌சி‌யி‌ன் ‌நி‌ர்வா‌கிகளதயா‌ரபடு‌த்தொட‌ங்‌கியு‌ள்ளன‌ர்.
இதபோ‌ன்றா.ஜ.க., கா‌ங்‌கிர‌ஸஉ‌ள்‌ளி‌ட்அனை‌த்தக‌ட்‌சிகளுமநாடாளும‌ன்ற‌ததே‌ர்த‌லமு‌ன்கூ‌ட்டியநடைபெ‌ற்றாலு‌மஅதனச‌ந்‌தி‌க்கு‌மவகை‌யி‌லத‌ங்களதக‌ட்‌சி‌யினரதயா‌ர்படு‌த்‌தி வரு‌கி‌ன்றன. இ‌ந்த ‌நிலை‌யி‌ல் அ.இ.அ.‌ி.ு.க. ‌வினரதே‌ர்தலு‌க்கதயா‌ர்படு‌த்து‌மவகை‌யி‌லமே‌ற்கொ‌ள்ள‌ப்பவே‌ண்டிப‌ணிக‌ள், யாருட‌னகூ‌ட்ட‌ணி வை‌த்து‌ககொ‌‌ள்வது, தே‌ர்த‌லி‌னபோதம‌க்க‌‌ளமு‌னவை‌க்கவே‌ண்டிய ‌பிர‌ச்சனைக‌ளஉ‌ள்‌ளி‌ட்டவை‌ததொட‌ர்பாபொது‌க்குழஉறு‌ப்‌பின‌ர்க‌ளி‌னகரு‌த்தஅ‌க்க‌ட்‌சி‌யி‌னபொது‌சசெயலாளரு‌ம், மு‌ன்னா‌ளமுதலமை‌ச்சருமாஜெயல‌லிதஅ‌றிய ‌விரு‌ம்பவுதாகூற‌ப்படு‌கிறது.
அ.இ.அ.‌ி.ு.க. ‌வி‌னபொது‌ககுழு‌ககூ‌ட்ட‌த்‌தி‌லப‌ங்கே‌ற்க 3,200 பொது‌ககுழஉறு‌ப்‌பின‌ர்களு‌க்கத‌னி‌தத‌னி‌யாஅழை‌ப்‌பித‌லஅனு‌ப்ப‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது. செ‌ன்னவானகர‌த்‌தி‌லஉ‌ள்ஸ்ரீவாரவெ‌ங்கடாஜலப‌தி அர‌ண்மனை ‌திருமம‌ண்டப‌த்‌தி‌லநாளகாலை 10 ம‌ணி‌க்கநடை‌பெஉ‌ள்இ‌ந்பொது‌ககுழு‌ககூ‌ட்ட‌த்து‌க்கஅ‌க்க‌ட்‌சி‌யி‌னஅவை‌ததலைவ‌ர் ‌ி.மதுசூதன‌னதலைமதா‌ங்கு‌கிறா‌ர். க‌ட்‌சி‌யி‌‌ல் ‌மீ‌ண்டு‌மபு‌திபொறு‌ப்பவழ‌ங்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்மு‌ன்னா‌ளஅமை‌ச்ச‌ர் ‌ி.பொ‌ன்னைய‌னதே‌ர்தலஎ‌தி‌ர்‌கொ‌ள்வததொட‌ர்பாஉறு‌ப்‌பின‌ர்களு‌க்கஆலோசனவழ‌ங்உ‌ள்ளதாகவு‌மகூற‌ப்படு‌கிறது.
இ‌ந்பொது‌ககுழு‌ககூ‌ட்ட‌‌த்‌தி‌லஉறு‌ப்‌பின‌ர்க‌ளத‌விவேறு ‌சிலரு‌க்கு‌மபேவா‌ய்‌ப்பஅ‌ளி‌க்க‌ப்படு‌மஎ‌ன்று‌மகூற‌ப்படு‌கிறது. மூ‌ன்றம‌ணி நேர‌‌த்து‌க்கு‌மஅ‌திகமாநேர‌மநடை‌ப்பெஉ‌ள்இ‌ந்பொது‌ககுழு‌ககூ‌ட்ட‌த்‌தி‌‌ற்கவருகதரு‌மஜெயல‌லிதாவவரவே‌ற்க அ.அ.‌ி.ு.க. ‌வின‌ர் ‌வி‌ரிவாஏ‌ற்பாடுகளை‌ செ‌ய்தவரு‌கி‌ன்றன‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :