அகல ரயில் பாதையில் ஆய்வு

Webdunia|
மயிலாடுதுறையிலிருந்ததிருவாரூரவரஅமைக்கப்பட்டுஅகரயிலபாதையமார்ச் 23 தேதி ஆய்வசெய்ரயில்வபாதுகாப்பஆணையமமுடிவசெய்துள்ளது.

மயிலாடுதுறையிலிருந்ததிருவாரூரவரை 38 கிலமீட்டரவரஅமைக்கப்பட்டுஅகரயிலிலபாதையமார்ச் 23 அதிவேரயிலஇயக்கி பாதுகாப்பஆணையரமிஸ்ரஆய்வசெய்வார்.
மார்ச் 19 தேதி ரயிலஇன்ஜினமட்டுமஇயக்கி அகரயிலபாதையஆய்வசெய்முடிவசெய்யப்பட்டுள்ளது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :