ரூ.400 பில்லியன் இழப்பீடு வேண்டும் : மத்திய எண்ணெய் துறை கோரிக்கை

Webdunia| Last Modified புதன், 28 மார்ச் 2012 (15:10 IST)
ூ.400 பில்லியனஇழப்பீடமத்திஅரசவேண்டுமஎண்ணெயதுறகோரிக்ககோரிக்கவைத்துள்ளது.

மாநிஅரசுகளஎரிவாயசிலிண்டர், டீசல், மண்ணென்னபோன்றவைகளமானிவிலையிலவிற்பனசெய்தவருகின்றன.
இதனாலபெருமவருவாயஇழப்பஏற்படுவதாமத்திஎண்ணெயதுறகூறி வருகிறது. இந்நிலையிலமத்திஅரசிடமகூடுதலாூ.400 பில்லியனஇழப்பீடவேண்டுமமத்திஎண்ணெயதுறகோரிக்கவைத்துள்ளது.
சென்டிசம்பரமாதத்திற்குபபிறகபெட்ரோலவிலஉயர்த்தப்படவில்லை. இதனாலஏற்பட்வருவாயஇழப்பசீரசெய்மத்திஅரசிடமகூடுதலாூ.50 பில்லியனகேட்கப்பட்டுள்ளதாகவுமதெரிகிறது.
சமீபத்திலதானகோவமாநிலத்திலபெட்ரோலவிலகுறைக்கப்பட்டது. அங்கூ. 66 இருந்பெட்ரோலவிலலிட்டருக்கூ. 11 குறைந்தூ. 55 உள்ளது. மேலுமவிமாஎரிபொருளினவாடவரியும், 22 சதவீதத்திலிருந்து 12 சதவீதமாகுறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதபோன்று, மற்மாநிலங்களுமசெயல்பவேண்டுமமத்திநாடாளுமன்விவகாரத்துறஇணையமைச்சரராஜிவசுக்லஎன்றகூறியதகுறிப்பிடத்தக்கது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :