கோவா : பெட்ரோல் விற்பனை அமோகம்

petrol
Webdunia|
FILE
கோவாவிலபெட்ரோலவிற்பனஅதிகரித்துள்ளது. அங்கபெட்ரோலவிலைக்காவரி குறைக்கப்பட்டதையடுத்தவிற்பனஅதிகரித்துள்ளதாஅதிகாரிகளதெரிவித்தனர்.

பாஜதலைமையிலாஅரசஆட்சிபபொறுப்பேற்றதுமபெட்ரோலுக்காமதிப்பகூட்டவரியை 20 சதவீதத்திலஇருந்து 0.1 சதவீதமாகககுறைத்தது. இதனமூலமகோவமாநிலத்திலூ. 66 இருந்பெட்ரோலவிலலிட்டருக்கூ. 11 குறைந்தூ. 55 உள்ளது.
இதனாலபெட்ரோலநிலையங்களிலமக்களகூட்டமஅதிகமாகாணப்படுகின்றனர்.தெரிவிக்கின்றன. அம்மாநிலத்திலசராசரியாநாளஒன்றுக்கூ 2.3 கோடிக்கபெட்ரோலவிற்பனையாகுமபெட்ரோலதற்போதூ 3.5 கோடிக்கவிற்பனையாவதாதெரிவிக்கப்படுகிறது.
பல்வேறபெட்ரோலநிலையங்களிலகடந்இருநாட்களிலவிற்பனஇருமடங்காஅதிகரித்துள்ளதாதெரிவிக்கப்படுகிறது. குறைந்விலையிலபெட்ரோலகிடைக்குமஒரமாநிலமகோவதான்.


News Summary : Petrol sales increased after reduction in VAT , in Goa. Various petrol pumps have registered almost two-fold increase in sales in the last two days.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :