கா‌ய்க‌றி ‌விலை குறை‌கிறது!

Webdunia| Last Modified வெள்ளி, 4 ஜூலை 2008 (10:33 IST)
கட‌ந்இர‌ண்டநா‌ட்களாநட‌ந்தவ‌ந்லா‌ரிக‌‌ளவேலை ‌‌நிறு‌த்த‌மகை‌விட‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளதா‌லநாளமுத‌லகா‌ய்க‌றி ‌விலகுறையு‌மஎ‌ன்றகோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட் ச‌ங்க‌ மு‌ன்னா‌ளதலைவரு‌ம், நிர்வாக கமிட்டி ஆலோசகருமாசெளந்தரராஜன் கூ‌றினா‌ர்.

லா‌ரிக‌ளவேலை ‌நிறு‌த்த‌மகாரணமாகட‌ந்இர‌ண்டநா‌ட்களாக ‌கா‌‌ய்க‌றி ம‌ற்று‌மஅ‌‌த்‌தியாவ‌சிபொரு‌‌ட்க‌‌ள் ‌விலைக‌ளகடுமையாக ‌விலஉய‌ர்‌ந்‌திரு‌ந்தது.
செ‌ன்னகோய‌ம்பே‌ட்டி‌லஇரு‌ந்தகா‌ய்க‌றிகளவா‌ங்‌கி‌‌‌சசெ‌‌ல்லு‌ம் ‌சி‌ல்லறை ‌வியாபா‌ரிக‌ளஇரமட‌ங்ககூடுதலாவை‌த்து‌ ‌வி‌ற்பனசெ‌ய்‌கிறா‌ர்க‌ள். இதஇ‌ன்றம‌ட்டு‌மஅ‌ல்ல, இதையவாடி‌க்கையாகொ‌ண்டிரு‌க்‌கிறா‌‌ர்க‌ள் ‌சி‌ல்லறை ‌வியாபா‌ரிக‌ள்.
இ‌ந்த ‌நிலை‌யி‌லல‌ா‌ரி உ‌ரிமையாள‌ர்க‌ளச‌ங்க‌த்துட‌னம‌த்‌திஅரசநே‌‌ற்றநட‌த்‌திபே‌‌ச்சுவா‌ர்‌த்தசுமூகமாமுடி‌ந்ததையடு‌த்தவேலை ‌நிறு‌த்த‌மகை‌விட‌‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.
இது கு‌‌றி‌த்து செள‌ந்‌தரராஜ‌ன் கூறுகை‌யி‌ல், லா‌ரி‌க‌ள் வேலை ‌நிறு‌த்த‌ம் கை‌விட‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளதா‌‌ல் மா‌ர்‌க்கெ‌‌ட்டு‌க்கு வரு‌ம் லா‌ரிக‌ள் எ‌ண்‌ணி‌க்கை அ‌திக‌ரி‌க்க கூடு‌ம். இதனா‌ல் கா‌ய்க‌றிக‌ள் ஏராளமான வ‌ந்து கு‌வியு‌ம். இத‌ன் மூல‌ம் ‌விலைக‌ள் க‌னிசமாக குறையு‌ம் எ‌ன்றா‌ர்.

செ‌ன்னை கோய‌ம்பேடு மா‌ர்‌க்கெ‌ட்டி‌ல் இ‌ன்று ‌வி‌ற்க‌ப்படு‌ம் கா‌ய்க‌றி ‌விலைக‌ள் (ஒரு ‌கிலோ) வருமாறு:
கோ‌ஸ் ரூ.07
கேர‌ட் ரூ.40
‌‌பீ‌ட்ரூ‌ட் ரூ.10
ச‌வ்ச‌வ் ரூ.12
நூ‌க்கோ‌ல் ரூ.15
மு‌‌ள்ளங்‌கி ரூ.10
வெ‌‌‌ள்ள‌ரி‌க்கா‌ய் ரூ.08
‌‌பீ‌ன்‌ஸ் ரூ.20
க‌த்‌திரி‌க்கா‌ய் ரூ.08
அவரை‌க்கா‌ய் ரூ.16புடல‌ங்கா‌ய் ரூ.15
வெ‌ண்டை‌க்கா‌ய் ரூ.15
மிளகா‌ய் ரூ.10
குடை ‌மிளகா‌ய் ரூ.50
முரு‌ங்க‌க்கா‌ய் ரூ.20
இ‌‌ஞ்‌சி ரூ.55
தே‌ங்கா‌ய் (ஒ‌ன்று) ரூ.10, 12
சேனை‌க் ‌கிழ‌ங்கு ரூ.20
சோ‌ம்பு ரூ.16
உருளை‌க்‌கிழ‌ங்கு ரூ.10கோவ‌க்கா‌ய் ரூ.10
ப‌ட்டா‌‌ணி ரூ.50
சுர‌க்கா‌ய் ரூ.04
நா‌‌ட்டு த‌க்கா‌ளி ரூ.10
பெ‌‌ங்களூ‌ர் த‌க்கா‌ளி ரூ.10
பூச‌ணி ரூ.06
நா‌சி‌க் வெ‌ங்கா‌ய‌ம் ரூ.10
சா‌‌ம்பா‌ர் வெ‌‌ங்காய‌ம் ‌ ரூ.18
மா‌ங்கா‌ய் ரூ.15பீ‌‌ர்‌க்க‌ன்கா‌ய் ரூ.08
பா‌க‌‌ற்கா‌ய் ரூ.15
கா‌‌லி‌பிளவ‌ர் (ஒ‌ன்று) ரூ.10
பர‌ங்‌கிகா‌ய் ரூ.06


பழ வகைக‌ள் (ஒரு ‌கிலோ)

ஸ்‌ட்ராபெ‌ர்‌ரி ரூ.240)
இ‌ந்‌திய‌ன் ஆ‌ப்‌பி‌ள் ரூ.88வா‌ஷி‌ங்ட‌ன் ஆ‌ப்‌பி‌ள் ரூ.92
நாவ‌ல் ஆர‌‌ஞ்சு ரூ.77
சா‌த்து‌க்குடி ‌ ரூ.25
கொ‌ய்யா ரூ.20
‌‌கரு‌ப்பு திரா‌ட்சை ரூ.30
ப‌ச்சை ‌‌‌திரா‌ட்சை ரூ.60
கணே‌ஷ் மாதுளை ரூ.40
காபூ‌‌ல் மாதுளை ரூ.50
செ‌வ்வாழை‌ப்பழ‌ம் ரூ.25க‌ற்பூரவ‌ள்‌ளி ரூ.16
ர‌ஸ்தா‌‌‌‌‌ளி ரூ.20
ப‌ச்சை வாழை‌ப்பழ‌ம் ரூ.13
ப‌ப்பா‌ளி ரூ.09
ச‌ப்போ‌ட்டா ரூ.25
க‌ி‌ரி‌னி பழ‌ம் ரூ.15
த‌ர்பூச‌ணி ரூ.06
நே‌‌ந்‌திர‌ம் பழ‌ம் ரூ.30
பகன‌ப்ப‌ள்‌ளி மா‌ம்பலம‌் ரூ.36அ‌‌ல்போ‌ன்சா மா‌ம்பல‌ம் ரூ.50
அ‌த்‌தி‌ப்பழ‌ம் ரூ.38


இதில் மேலும் படிக்கவும் :