‌வ‌ெ‌ற்‌றிகரமான திருமண வா‌ழ்‌க்கை‌யி‌ன் ரக‌சிய‌ம்!

Webdunia| Last Modified வெள்ளி, 20 ஜூன் 2008 (15:07 IST)
இதஒரசுவார‌‌ஸ்யமாகதை. அதாவதஒரத‌ம்ப‌திக‌ளத‌ங்களது ‌திருமவா‌ழ்‌க்கையவெ‌ற்‌றிகரமாவா‌ழ்‌ந்தத‌‌ற்காரக‌சிய‌மப‌ற்‌றியது.

கதஆர‌ம்ப‌ம்...

திருமவா‌ழ்‌க்கையஎ‌ந்த ‌பிர‌ச்‌சினை‌யு‌மஇ‌ல்லாம‌லவா‌ழ்‌ந்ஜோடிக‌ளத‌ங்களது 25வது ‌திருமநாளை‌ககொ‌ண்டாடினா‌ர்க‌ள்.
ஊரையே‌ககூ‌ட்டி ‌விரு‌ந்தவை‌த்தத‌ங்களது ‌திருமநாளை‌ககொ‌ண்டாடித‌ம்ப‌தி‌யினரை‌பப‌ற்‌றி அ‌றி‌ந்அ‌ந்ஊ‌ரசெ‌ய்‌தியாள‌ரஒருவ‌ர், அவ‌ர்களை‌பபே‌ட்டி‌கக‌ண்டப‌த்‌தி‌ரி‌க்கை‌யி‌ல் ‌பிரசு‌ரி‌க்க ‌விரு‌ம்‌பினா‌ர்.
நேராஅ‌ந்த‌ம்ப‌திக‌ளிட‌மசெ‌ன்று, 25ஆ‌ம் ‌திருமநாளை‌ ஒ‌ற்றுமையாக‌ககொ‌ண்டாடுவதஎ‌ன்பதபெ‌ரிய ‌விஷய‌ம். இதஉ‌ங்களா‌லஎ‌ப்படி முடி‌ந்தது. உ‌ங்களது ‌திருமவா‌ழ்‌‌வி‌னவெ‌ற்‌றி ரக‌சிய‌மஎ‌ன்எ‌ன்றகே‌ட்டா‌ர்.
இ‌ந்கே‌ள்‌வியகே‌ட்டது‌ம், அ‌ந்கணவ‌ரு‌க்கதனதபழைதே‌னிலவு ‌நிக‌ழ்‌ச்‌சிக‌ள் ‌நினைவு‌க்கவ‌ந்தது.
"நா‌ங்க‌ள் ‌திருமண‌மமுடி‌ந்தது‌மதே‌னிலவு‌க்காக ‌ஷ‌ி‌ம்லசெ‌‌ன்றோ‌ம். அ‌ங்கஎ‌ங்களதபயண‌ம் ‌சிற‌ப்பாஅமை‌ந்தது. அ‌ப்பகு‌தியசு‌ற்‌றி‌பபா‌ர்‌க்நா‌ங்க‌ளகு‌திரஏ‌ற்ற‌மசெ‌ல்வதஎ‌ன்று ‌தீ‌ர்மா‌னி‌த்தோ‌ம்.
அத‌ற்காஇர‌ண்டகு‌திரைகளை‌ததே‌ர்‌ந்தெடு‌த்து, இருவரு‌மஒ‌வ்வொரகு‌‌திரை‌யி‌லஏ‌றி‌ககொ‌ண்டோ‌ம். எ‌னதகு‌திரை ‌மிகவு‌மஅமை‌தியாசெ‌ன்றகொ‌ண்டிரு‌ந்தது. ஆனா‌லஎ‌னமனை‌வி செ‌ன்கு‌திரை ‌மிகவு‌மகுறு‌ம்பு‌த்தனமானதாஇரு‌ந்தது. ‌திடீரெஒரது‌ள்ள‌லி‌லஎ‌னமன‌ை‌வியை ‌அதகீழே‌தத‌ள்‌ளியது.
அவ‌ள் ‌‌கீழஇரு‌ந்தஎழு‌ந்தசுதா‌ரி‌த்து‌ககொ‌ண்டஅ‌ந்கு‌திரை‌யி‌ன் ‌மீது ‌மீ‌ண்டு‌மஏ‌றி அம‌ர்‌ந்தகொ‌ண்டு, "இதுதா‌னஉன‌க்கமுத‌லமுறை" எ‌ன்றஅமை‌தியாக‌ககூ‌றினா‌ள்.
சி‌றிததூர‌மசெ‌ன்றது‌ம் ‌மீ‌ண்டு‌மஅ‌ந்கு‌திரஅ‌வ்வாறசெ‌ய்தது. அ‌ப்போது‌மஎ‌னமனை‌வி ‌மிஅமை‌தியாஎழு‌ந்தகு‌திரை‌யி‌ன் ‌மீதஅம‌ர்‌ந்தகொ‌ண்டு "இதுதா‌னஉன‌க்கஇர‌ண்டா‌மமுறை" எ‌ன்றகூ‌றியவாறபய‌ணி‌க்க‌ததொட‌ங்‌கினா‌ள்.
மூ‌ன்றா‌மமுறையு‌மகு‌திரஅ‌வ்வாறசெ‌ய்தது‌ம், அவ‌ளவேகமாஅவளதகை‌த்து‌ப்பா‌க்‌கியஎடு‌த்தஅ‌ந்கு‌திரையசு‌ட்டு‌ககொ‌ன்று‌வி‌ட்டா‌ள்!!!
இதை‌கக‌ண்டஅ‌தி‌ர்‌ச்‌சி அடை‌ந்என‌க்கு ‌மிகவு‌‌மகோப‌மவ‌ந்து‌வி‌ட்டது. நா‌னஅவளை ‌தி‌ட்டினே‌ன். "ஏ‌னஇ‌ப்படி செ‌ய்தா‌ய்? ‌எ‌ன்மு‌ட்டாளா? ஒரு ‌வில‌ங்கை‌ககொ‌ன்று‌வி‌ட்டாயே? அ‌றி‌வி‌ல்லையா?" எ‌ன்றகே‌ட்டே‌ன்.
அவ‌ள் ‌மிகவு‌மஅமையாஎ‌ன்னை‌பபா‌ர்‌த்து, "இதுதா‌னஉ‌ங்களு‌க்கமுத‌லமுறை" எ‌ன்றா‌ள்.
அ‌வ்வளவுதா‌ன். அத‌ன்‌பிறகஎ‌ங்களதவா‌ழ்‌க்கை ‌மிகவு‌மஅமை‌தியாசெ‌ன்றகொ‌ண்டிரு‌க்‌கிறதஎ‌ன்றா‌ரகணவ‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :