காதல‌ர்களு‌க்கு ‌‌சில ‌விஷய‌ங்க‌ள்

Webdunia|
காதல‌‌ர்க‌‌ளி‌ல் இரு வகை உ‌ண்டு, பெரு‌ம்பாலு‌ம் பே‌சி‌ப் பழ‌கிய‌ப் ‌பி‌ன்னரே காதல‌ர்களாக ஆவது‌ம், பா‌ர்‌த்த மா‌த்‌திர‌த்‌‌திலேயே காத‌ல் உ‌ண்டா‌கி காதலை‌த் தெ‌ரி‌வி‌த்த ‌பி‌ன் காதல‌ர்களானவ‌ர்களு‌ம் உ‌ண்டு.

இ‌தி‌ல் எ‌ந்த வகையாக இரு‌ந்தாலு‌ம், காதல‌ர்க‌ள் ‌சில அடி‌ப்படையான ‌விஷய‌ங்க‌ளி‌ல் அ‌திக கவன‌ம் செலு‌த்த வே‌ண்டு‌ம். அதாவது,

காதல‌‌ர்க‌ள் எ‌ங்கசெ‌ன்றாலு‌மஇருவரதபாதுகா‌ப்பையு‌மக‌ரு‌த்‌தி‌லகொ‌ள்ளு‌ங்க‌ள். செ‌ல்லு‌ம் இடமு‌ம், போ‌ய் வரு‌ம் நேரமு‌ம் பாதுகா‌ப்பானதாக இரு‌க்கு‌ம் வகை‌யி‌ல் அமையு‌ம் படி ‌தி‌ட்ட‌மிடு‌ங்க‌ள்.
காதலரம‌ற்றவ‌ர்க‌ளமு‌ன்பகுறைவாம‌தி‌ப்‌பி‌ட்டு‌பபேசா‌தீ‌ர்க‌ள். இது உ‌ங்க‌ள் காதல‌ர் மன‌தி‌ல் பெரு‌ம் பா‌தி‌ப்பை ஏ‌ற்படு‌த்து‌ம்.
கரு‌த்தவேறுபாடஏ‌ற்படு‌ம்போதெ‌ல்லா‌மகாதல‌ரிட‌மஇரு‌க்கு‌மகுறைகளை‌பப‌‌ட்டிய‌லிடா‌தீ‌ர்க‌ள். அத‌‌ற்கு ப‌திலாக அவ‌ரிட‌ம் இரு‌க்கு‌ம் ‌ந‌ற் குண‌ங்களை‌ எடு‌த்து‌க் கூ‌றி இ‌ப்படி‌ப்ப‌ட்ட ‌நீ‌ங்களா இதை‌ச் சொ‌ன்‌னீ‌ர்க‌ள் அ‌ல்லது செ‌ய்‌தீ‌ர்க‌ள் எ‌ன்று கூ‌றினா‌ல் ச‌ற்று மேலாக இரு‌க்கு‌ம்.
காதலரை ‌விட ‌‌நீ‌ங்க‌ளஉய‌ர்‌ந்தவ‌ரஎ‌ன்அடி‌ப்படை‌யி‌லஎ‌ந்பே‌ச்சு‌மஇரு‌க்க‌ககூடாது. இருவரு‌ம் ஒரே உ‌யி‌ர் எ‌ன்பது போ‌ன்று‌ம், ஒருவரை ஒருவ‌ர் ந‌ம்‌பி வா‌ழ்வது போ‌ன்று‌ம் உ‌ங்க‌ள் பே‌ச்சு இரு‌க்க‌ட்டு‌ம்.
ம‌ற்றவ‌ர்களை‌பப‌ற்‌றிஅடி‌க்கடி காத‌லி‌ப்பவ‌ரிட‌மபே‌சி‌ககொ‌ண்டஇரு‌ந்தா‌லஅவ‌ர்களு‌க்கச‌‌ளி‌ப்பஏ‌ற்ப‌ட்டு‌விடு‌ம்.
இவை அனை‌த்தையு‌ம் கரு‌த்‌தி‌ல் கொ‌ண்டு உ‌‌ங்க‌ள் பே‌ச்சு‌ம் செ‌ய்கையு‌‌ம் இரு‌க்க‌ட்டும‌்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :