காதல்ன்னா என்ன? எப்படி காதலிக்கலாம்?

Webdunia|
FILE
காதல் என்பது ஒரு வகையான தனித்த உணர்வு. அந்த உணர்வை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது. அது உள்ளுக்குள் சென்று ஊடுருவி, அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது பாஸ். காதல் என்பது...

காதல் என்பது ஆசை, அன்பு, நட்பு, காமம், விரகம் ஆகிய உணர்வுகளில் ஒன்று அல்லது இவைகள் அனைத்தும் கலந்த ஒரு உணர்வு என்று பெரியார் சொல்கிறார்.

ஜாதி மாறி காதலித்தால் கலாச்சாரம் மாறிவிடும். பண்பாடு கெட்டுவிடும். காதல் என்பது வெளிநாட்டுப் பண்பாடு. காதலை ஒழிக்க வேண்டும். காதல் திருமணங்கள் எல்லாம் பணம் பறிக்க நடக்கும் நாடகத் திருமணங்கள் என்று ஒரு கூட்டம் தமிழ்நாட்டில் கூப்பாடு போட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில், காதலர்தினமும் நெருங்கி வரும் வேளையில் காதலைப்பற்றிய விரிவான விவாதம் தேவை என்று கருத வேண்டியுள்ளது.
FILE

முதலிலகாதலஎன்பதவெளிநாட்டுபபண்பாடஎன்றபார்க்வேண்டியுள்ளது. இப்படிபபேசுபவர்களதமிழ்நாட்டினஅரிச்சுவடியதெரியாதவர்களஎன்றதானசொல்வேண்டும். தமிழரவரலாற்றிலகாதலஒரமுக்கியமாபண்பாட்டுக்கூறு. தமிழஇலக்கியங்களிலகாதலைபபற்றிபபேசப்படாத, காதலைபபோற்றாஒரஇலக்கியத்தைககூபார்க்முடியாது. தமிழஇலக்கியங்களிலஅகநானூறஎன்இலக்கியமதமிழரினகாதலவாழ்க்கையைபபற்றி, காதலைபபற்றி விரிவாகபபேசுகின்றது.
தமிழஇலக்கியங்களிலஉள்ளதஅதனாலகாதலிக்வேண்டுமஎன்றபேவரவில்லை. இலக்கியங்களிலஇருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலுமமனிதனாகபபிறந்ஒவ்வொருவனினஉணர்விலுமகாதலதோன்றியதீரும். காதலஎதிர்ப்பவர்களவேண்டுமானாலஅந்உணர்வுக்ககாதலஎன்பெயரவைக்காமலவேறபெயரைககூவைத்துககொள்ளலாம். அதற்கமேலகாதலஎன்உணர்வுக்கயாராலுமஎதிர்வினையாற்முடியாது.
இன்றபுத்தகங்கள், திரைப்படமமற்றுமஇணையதளத்திலகாதலகருத்துக்களவழிகளிலவெளிப்படுகின்றது. ஆனாலஉண்மையாகாதலஉள்ளுணர்வோடநாமவைத்தபழகும்போததானஅதஉணரமுடியும். சிலருக்ககாதலசெய்யுமபோது, ஆரம்காலத்தைத் தவிமற்நாட்களிலஎந்ஒரசுவாரஸ்யமாவிஷயமுமஇல்லாமல், ஃபோரஅடிப்பதபோன்றஉணர்வார்கள். சிலருக்கஅதனாலேயகாதலதோல்வி அடைந்துவிடும்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :