ஆர‌ம்ப‌த்‌திலேயே சொ‌ல்‌லி ‌விட வே‌ண்டு‌ம்

webdunia photo
WD
இ‌‌திலு‌ம், உறவமுறை‌க்கு‌ள், அ‌த்தமக‌ன், மாம‌னமக‌ளஇரு‌க்கு‌மபோது, அவ‌ர்களஒ‌ன்றசே‌ர்‌த்தஉற‌வின‌ரபேஆர‌ம்‌பி‌க்கு‌மபோதே, அவ‌ர்களுட‌ன் ‌திருமண‌மசெ‌ய்தகொ‌ள்‌ள‌பபோவ‌தி‌ல்லை, அத‌ற்கஆசையு‌மஇ‌ல்லை, ஆ‌ர்வமு‌மஇ‌ல்லஎ‌ன்பததெ‌ளிவுபடு‌த்வே‌ண்டியது ‌மிகவு‌மஅவ‌சிய‌ம்.

அத‌ற்கெகாரண‌ங்க‌ளஇரு‌ந்தா‌லஅதனையு‌மசொ‌ல்‌லி‌விடுவதந‌ல்லது.

ஒரு ‌சிலரகாரணமஇ‌ல்லாம‌ல் ‌பிடி‌ப்பதபோ‌ல், காரணமஇ‌ல்லாம‌ல் ‌பிடி‌க்கா‌ம‌லபோ‌ய் ‌விடுவது‌மஉ‌ண்டு. எதுவாஇரு‌ந்தாலு‌ம் ‌மிக‌ததெ‌ளிவாசொ‌ல்‌லி‌விடுவதந‌ல்ல‌து.

த‌ங்களுடைபெ‌ற்றோ‌ரம‌ட்டு‌மி‌ன்‌றி, த‌ன்னுடைஉற‌வின‌ர்க‌ளஅ‌ல்லதச‌ம்ப‌ந்த‌ப்ப‌ட்பெ‌ணஅ‌ல்லதஆ‌ணிடமு‌மநே‌ரிடையாசொ‌ல்‌லி‌விடலா‌ம்.

காத‌லி‌க்க ‌நினை‌ப்பவ‌ர்க‌ளம‌ட்டு‌மி‌ன்‌றி, உறவு‌க்கு‌ள் ‌திருமண‌த்தை ‌விரு‌ம்பாஅனைவருமஆர‌ம்கால‌ங்க‌ளி‌லசொ‌ல்‌லி‌விடுவதுதா‌ன் ‌பி‌ன்ன‌ரஉற‌‌வுக‌ளி‌ல் ‌வி‌ரிச‌லஏ‌ற்படுவதை‌தத‌வி‌ர்‌க்கலா‌ம்.

ஏ‌னஎ‌ன்றா‌ல், உ‌ங்களு‌க்கமண‌மமுடி‌க்க ‌‌நினை‌த்‌திரு‌‌க்கு‌மபெ‌ண/ஆணுட‌ன் ‌நீ‌ங்க‌ளச‌ந்‌தி‌ப்பது‌ம், பேசுவது‌மசாதாரணமாகவநடைபெறு‌ம். இதனபெ‌ரியவ‌ர்க‌ள், உ‌ங்கள‌க்கு ‌பிடி‌த்‌திரு‌ப்பதாக ‌நினை‌த்து‌ககொ‌ண்டு, ‌திடீரெஒரநா‌ள் ‌திருமண ‌நி‌ச்சயதா‌ர்‌த்த‌த்‌தி‌ற்கநா‌ளகு‌றி‌ப்பா‌ர்க‌ள்.

நா‌ங்க‌ளமே‌ற்கூ‌றிமு‌ன்னெ‌ச்ச‌ரி‌க்கநடவடி‌க்கையமே‌ற்கொ‌ள்ளாதவ‌ர்க‌ள்தா‌னஇதுபோ‌ன்ற ‌திருமண‌த்‌தி‌லமா‌‌ட்டி‌ககொ‌ண்டசொ‌ல்லவு‌‌மமுடியாம‌ல், மெ‌ல்லவு‌மமுடியாம‌லத‌வி‌‌ப்பா‌ர்க‌ள். எனவே, முத‌லிலேயஉஷாராஇரு‌ப்பதஉ‌ங்களு‌க்கு‌மந‌ல்லது.

மேலு‌ம், இதுபோ‌ன்உறவமுறைக‌ளி‌லபெ‌ண/ஆ‌ணஇரு‌ப்பது‌ம், ‌சிபெ‌ற்றோ‌ர்களு‌க்கவச‌தியாக‌த்தா‌னஇரு‌க்கு‌ம். ஒரவேளை ‌‌நீ‌ங்க‌ள் ‌யாரையாவதகாத‌லி‌த்தஅ‌ல்லதகாத‌லி‌க்ஆர‌ம்‌பி‌த்த ‌விஷ‌ய‌ம், உ‌ங்க‌ள் ‌வீ‌ட்டபெ‌ரியவ‌ர்களு‌க்கு‌ததெ‌ரிவ‌ந்தா‌ல், காது‌மகாது‌மவை‌த்மா‌தி‌ரி, உ‌ங்க‌ளஉறவு‌பபையன/பெ‌ண்ணஉடனபே‌சி ‌திருமண‌மசெ‌ய்தவை‌த்து ‌விடவு‌மவா‌ய்‌ப்பஏ‌ற்ப‌ட்டு‌விடு‌ம்.

உ‌ங்க‌ளப‌க்க‌மு‌மகாத‌லஅ‌ந்அள‌வி‌ற்கபலமடையாத ‌நிலை‌யி‌லஇரு‌ந்தா‌லஉ‌ங்க‌ள் ‌நிலஅதேக‌திதா‌ன். அத‌ற்கு‌ப் ‌பிறகான ‌திருமவா‌ழ்‌க்கஎ‌ப்படி இரு‌க்கு‌மஎ‌‌ன்றசொ‌‌ல்‌லி‌ததெ‌ரிவே‌ண்டிய‌தி‌ல்லை.

Webdunia|
காத‌லஎ‌ன்பதஇலையா‌கி, மொ‌ட்டா‌கி, மல‌ர்‌ந்து, காயா‌கிதா‌ன் ‌க‌னி‌கிறது. இதஎ‌ல்லோரு‌க்குமபொரு‌ந்து‌ம். காத‌லி‌ப்பதை, காத‌ல‌ரிட‌மசொ‌ல்வதை ‌விட, தன‌க்ககாத‌லஎ‌ண்ண‌மஇ‌ல்லஎ‌ன்பதத‌ன்னசு‌ற்‌றி வரு‌மகாதல‌ரிட‌மசொ‌ல்வே‌ண்டியது ‌மிகவு‌மமு‌க்‌கியமாகு‌ம்.
அதனா‌லஉறவுக‌ளஎ‌ன்றுமநம‌க்கஎ‌தி‌‌ரிகளாக ‌நி‌ன்று‌விட‌ககூடாதஎ‌ன்பதா‌லஆர‌ம்ப‌த்‌திலேயே ‌பிடி‌க்காத ‌விஷய‌த்தை‌சசொ‌ல்‌லி‌விவே‌ண்டு‌ம்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :