மரணத்தோடு

Webdunia| Last Updated: வியாழன், 6 மார்ச் 2014 (21:35 IST)
ஜோ‌யி‌லஎ‌ன்பவ‌ரஎழு‌திக‌‌விதைக‌ளி‌ல் ‌சி

நினைவெல்லாம
நித்திரையில்லாமலநான
கனவெல்லாம
காலமெல்லாமகண்களமூடியபடி நான
உணவெல்லாம
உண்முடியாமலநான
மனதெல்லாம
மகிழ்ச்சியோடநானபிரிவெல்லாம
மரணத்தோடநான


இதில் மேலும் படிக்கவும் :