ப‌ரிசுக‌ள் கொடு‌ப்ப‌தி‌ல் பல வகையானவ‌ர்க‌ள்

rose
Webdunia|
webdunia photo
WD
காதல‌ர்க‌ளகாத‌லி‌க்க‌ததுவ‌ங்‌கியது‌மசெ‌ய்யு‌மமுத‌லவேலை, கட‌ற்கரை, பூ‌ங்கா, ‌‌திரையர‌ங்கபோ‌ன்றபொழுதுபோ‌க்கஇட‌ங்க‌ளி‌லச‌ந்‌தி‌ப்பதுதா‌ன். இதுதா‌னஎ‌ல்லோரு‌க்குமே‌ததெ‌ரியு‌மஎ‌‌ன்றசொ‌ல்லா‌தீ‌ர்க‌ள்.

அடு‌த்ததாசெ‌ய்வதஎ‌ன்ன‌ததெ‌ரியுமா? ப‌ரிசு‌பபொரு‌ட்க‌ளகொடு‌ப்பது... இ‌ந்ப‌‌ரிசு‌பபொரு‌ட்களை‌ககொடு‌ப்ப‌தி‌லவகஉ‌ண்டு. ஏதாவதமு‌க்‌கியமான ‌நாள‌ன்று, தனததுணையம‌கி‌ழ்‌வி‌ப்பத‌ற்காப‌ரிசகொடு‌ப்பதஒரவகை. இவ‌ர்க‌ளஇய‌ல்பானவ‌ர்க‌ள். இதனா‌லஎ‌ந்த ‌பிர‌ச்‌சினையு‌மஎழாது.
அதாவது ‌பிற‌ந்நா‌ள், முத‌னமுதலாச‌ந்‌தி‌த்நா‌ள், முத‌லமாச‌ம்பள‌ம், ச‌ம்பஉய‌ர்வு, பு‌த்தா‌ண்டு, காதல‌ர் ‌தின‌மபோ‌ன்மு‌க்‌கிநா‌ட்க‌ளில‌காதல‌னகாத‌லி‌க்கோ, காத‌லி காத‌லி‌க்கேப‌ரிசுக‌ளஅ‌‌ளி‌க்கலா‌ம். அ‌தி‌லதவ‌றி‌ல்லை. ஆனா‌லஇ‌ந்நா‌ட்க‌ளி‌லப‌ரிசு‌பபொரு‌ட்க‌ளகொடு‌த்து‌வி‌ட்டீ‌ர்களானா‌ல், இ‌ந்நா‌ட்களஎ‌ந்ஆ‌ண்டு‌மமற‌க்காம‌லஅதனை‌சசெ‌ய்வே‌ண்டியதஅவ‌சிய‌மஎ‌ன்பதமற‌க்க‌ககூடாது.
ஏதாவதஒரநா‌ளமற‌ந்து‌வி‌ட்டா‌ல்.. அ‌வ்வளவுதா‌ன்.. ‌உ‌ங்எ‌ண்ண‌த்‌தி‌லநா‌னஇரு‌ந்தாதானஞாபக‌மவரு‌மஎ‌ன்றபுல‌ம்ஆர‌ம்‌பி‌த்து‌விடுவா‌ர்க‌ள்.
அடு‌த்தது, ‌மிக ‌விலஉய‌ர்‌ந்ப‌ரிசு‌பபொரு‌ட்களை, த‌ங்களதப‌ந்தா‌வி‌ற்காப‌ரிசாவழ‌ங்குவதஇர‌ண்டாவதரக‌ம். தா‌னபெ‌ரிபண‌க்கார‌னஎ‌ன்று ‌நினை‌த்து‌த்தான‌இ‌ந்பெ‌ண/ஆ‌ணத‌ன்னகாத‌லி‌க்‌கிறா‌ரஎ‌ன்று ‌நினை‌‌ப்பவ‌ர்க‌ளபெரு‌ம்பாலு‌ம் ‌விலஉய‌ர்‌ந்ப‌ரிசு‌பபொரு‌ட்களவா‌ங்‌கி‌ககொடு‌த்தத‌ங்களதபண‌க்கார‌த்தன‌த்தை‌ வெ‌ளி‌க்கா‌ட்டி‌ககொ‌ள்வா‌ர்க‌ள்.
ஆனா‌லஇ‌ந்ப‌ரிசு‌பபொரு‌ளஅ‌ன்பா‌லவா‌‌ங்க‌ப்ப‌ட்டிரு‌க்காது. மேலு‌ம், இ‌ப்படி ‌விலஉய‌‌ர்‌ந்ப‌ரிசுப‌பொருளகாத‌லி‌க்கு‌ககொடு‌க்கு‌மபோதல ‌பிர‌ச்‌சினைக‌ளஎழு‌ம். அதாவது, அ‌ந்பெ‌ண், இ‌வ்வளவு ‌விலஉய‌ர்‌ந்ப‌ரிசு‌பபொருளை‌பபா‌ர்‌த்தது‌ம், இத‌ற்கஈடாத‌ன்னா‌லஎதுவு‌மகொடு‌க்முடிய‌வி‌ல்லையஎ‌ன்றவரு‌ந்துவது‌ம், இத‌ற்கதா‌னஏ‌ற்புடையவளஎ‌ன்றச‌ந்தே‌கி‌ப்பது‌ம், அதனை ‌‌வீ‌ட்டி‌ற்கு‌ககொ‌ண்டசெ‌ல்முடியாத ‌நிலை‌யிலு‌மஇரு‌ப்பா‌ள்.
ஒரவேளஅ‌ந்த‌பப‌ரிசு‌பபொருளமே‌ற்கூ‌றிஏதாவதஒரகாரண‌த்தா‌லஅவ‌ளமறு‌க்நே‌ர்‌ந்தா‌லஅ‌ங்ககாதல‌ர்களு‌க்கஇடையே ‌பிர‌ச்‌சினஏ‌ற்படலா‌ம்.
gift
webdunia photo
WD
வேறு ‌சிஆ‌ண்க‌ளஉ‌ள்ளன‌ர். ஏதாவதப‌ரிசு‌பபொரு‌ளவா‌ங்‌கி‌ககொடு‌த்தஅத‌ற்கப‌திலாம‌ற்றொரு‌பப‌ரிசை‌ககே‌ட்பது. அதாவதமு‌த்த‌ம், தொடுத‌லபோ‌ன்றவ‌ற்றை‌ககூறலா‌ம். இ‌ப்படியான ‌விஷய‌மநட‌க்கு‌மஇட‌த்‌தி‌லபெ‌ணஒரபோக‌பபொருளாக‌பபா‌ர்‌க்க‌பபடு‌கிறா‌ளஎ‌ன்றகாத‌லி ‌நினை‌ப்பா‌ள். ஒரபுடவவா‌ங்‌கி‌ககொடு‌த்தமு‌த்த‌மகே‌ட்கு‌மஇவ‌ன், நாளஒரத‌ங்க‌கக‌ம்ம‌லவா‌‌ங்‌கி‌ககொடு‌த்தா‌லஎ‌ன்னுட‌னவரு‌கிறாயஎ‌ன்றகே‌ட்மா‌ட்டானஎ‌ன்று‌ததோ‌ன்று‌ம்.
எனவப‌ரிசுக‌ளகொடு‌க்கு‌மபோதகவனமாஇரு‌க்வே‌ண்டியதஅவ‌சிய‌ம். சாதாரணமாப‌ரிசகொடு‌க்க ‌நினை‌ப்ப‌வ‌ர்க‌‌ள், அவ‌ர்களையு‌மஉட‌னஅழை‌த்து‌ககொ‌ண்டவேறஒருவரு‌க்கஎ‌ன்றப‌ரிசதே‌ர்‌ந்தெடு‌க்க‌சசொ‌ல்லா‌ம். ஏ‌னஎ‌ன்றா‌லஇதஏ‌னவா‌ங்‌கி‌‌னீ‌ர்க‌ளஎ‌ன்று ‌‌தி‌ட்டவா‌ங்வே‌ண்டா‌ம்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :