குடியை‌க் கெடு‌க்கு‌ம்‌ குடி

WD
கோ‌யி‌ல் இ‌ல்லாத ஊ‌ரி‌ல் குடி‌யிரு‌க்க வே‌ண்டா‌ம் எ‌ன்பா‌ர்க‌ள். ஆனா‌ல் ந‌ம்மூ‌ர் ஆ‌ண்மக‌ன்களோ, பா‌ர் இ‌ல்லாத ஊ‌ரி‌ல் குடி‌யிரு‌க்கவே மா‌ட்டா‌ர்க‌ள். அ‌‌ந்த அள‌வி‌ற்கு குடி‌ப் பழ‌க்க‌ம் த‌ற்போது அ‌திக‌ரி‌த்து வரு‌கிறது. காலை‌யி‌ல் 10 ம‌ணி‌க்கு டா‌‌ஸ்மா‌ர்‌க் கடைக‌ள் ‌திற‌க்க‌ப்படு‌கி‌ன்றன. இரவு 10 ம‌ணி‌க்கு மூட‌ப்படு‌கி‌ன்றன. காலை‌யி‌ல் வேலை‌க்கு‌ச் செ‌ல்வோரு‌ம், ப‌ள்‌ளி‌க்கு‌ச் செ‌ல்லு‌ம் ‌பி‌ள்ளைகளு‌ம் அவசரக‌தி‌யி‌ல் இய‌ங்‌கி‌க் கொ‌ண்டிரு‌க்கு‌ம் அ‌ந்த சமய‌த்‌திலு‌ம், டா‌ஸ்மா‌ர்‌க் கடைக‌ளி‌ன் வா‌யி‌ல்களை அடை‌த்து‌க் கொ‌ண்டு ‌நி‌ற்கு‌ம் பலரை நா‌ம் காண முடியு‌ம்.

காலை‌யிலேயே இ‌வ‌ர்க‌ள் இ‌ப்படி எ‌ன்றா‌ல், மாலை‌யு‌ம், அதையு‌ம் தா‌ண்டி இர‌விலு‌ம் இவ‌ர்க‌ள் எ‌ப்படி இரு‌ப்பா‌ர்‌க‌ள். மேலை நாடுக‌ளி‌ல் ‌நிலவு‌ம் த‌ட்பவெ‌ப்ப ‌நிலையை‌த் தா‌ங்க அவ‌ர்க‌ள் குடி‌க்‌கிறா‌ர்க‌ள். அதுவு‌ம் உட‌ல் நல‌த்‌தி‌ற்கு ஏ‌ற்ற அள‌வி‌ற்கு ம‌ட்டுமே. ஆனா‌ல் அதை நமது குடிமக‌‌ன்களோ ‌தினமு‌ம் ‌நிறைய த‌ண்‌ணீ‌ர் குடி‌ங்க எ‌ன்று மரு‌‌த்துவ‌ர் கூறுவதை‌க் கே‌ட்டு ந‌ல்ல ‌பி‌ள்ளையாக ‌இ‌ந்த‌ த‌ண்‌ணியை‌க் குடி‌த்து‌க் கொ‌ண்டிரு‌க்‌கிறா‌ர்க‌ள். இது நமது உடலு‌க்கு‌ம் கேடு, நமது ‌வீ‌ட்டி‌ற்கு‌ம் கேடு எ‌‌ன்பதை எ‌ப்போது உண‌ர்வா‌ர்க‌ள்.

ஒரு கதை உ‌ள்ளது, அதாவது ஒரு தேவதை தனது கை‌யி‌ல் ஒரு குழ‌ந்தையையு‌ம், ஒரு மதுபான‌ப் பா‌ட்டிலையு‌ம் வை‌த்து‌க் கொ‌ண்டு ஒருவ‌‌னிட‌ம் செ‌ன்று, ஒ‌ன்று இ‌ந்த குழ‌ந்தையை‌க் கொ‌ல்ல வே‌ண்டு‌ம், இ‌ல்லை மதுவை‌க் குடி‌க்க வே‌ண்டு‌ம், இ‌ல்லை எ‌ன்றா‌ல் எ‌ன்னை‌க் க‌ற்ப‌ழி‌க்க வே‌ண்டு‌ம். இ‌தி‌‌ல் எதை ‌நீ செ‌ய்வா‌ய் எ‌ன்று கே‌ட்‌கிறது. அத‌ற்கு அ‌ந்த ம‌னித‌ன், குழ‌ந்தையை‌க் கொ‌ல்வது பாவ‌ம், அதை ‌விட பாவ‌ம் இ‌ந்த பெ‌ண்ணை‌க் க‌ற்ப‌ழி‌ப்பது. மதுவை‌க் குடி‌ப்பதா‌ல் யாரு‌க்கு‌ம் ‌பிர‌ச்‌சினை இ‌ல்லை எ‌ன்று ‌நினை‌த்து மதுவை‌க் குடி‌த்து ‌விடு‌கிறா‌ன்.

மதுவை‌க் குடி‌த்தது‌ம் போதை தலை‌க்கே‌றி, அ‌ந்த குழ‌ந்தையை‌க் கொ‌ன்று, பெ‌ண்ணையு‌ம் க‌ற்ப‌ழி‌த்து ‌விடு‌கிறா‌ன். இதுதா‌ன் குடிகார‌ர்க‌ளி‌ன் ‌நிலமையு‌ம்,

Webdunia|
குடி குடியை‌‌க் கெடு‌க்கு‌ம், குடி நா‌ட்டு‌க்கு‌ம், ‌வீ‌ட்டு‌க்கு‌ம் கேடு எ‌ன்பது போ‌ன்ற வாசக‌ங்க‌ள் மதுபான பா‌ட்டி‌ல்க‌ளிலேயே எழுத‌ப்ப‌ட்டிரு‌க்கு‌ம். ஆனா‌ல் அதை வா‌ங்‌கி‌க் குடி‌க்கு‌ம் குடிமக‌ன்க‌‌‌ள் யாரு‌ம் அதை‌ப் படி‌ப்பது‌ம் இ‌ல்லை, படி‌த்து நட‌ப்பது‌ம் இ‌ல்லை.
குடி எ‌ன்பது மது‌ப்பழ‌க்க‌தையு‌ம், குடு‌ம்ப‌த்தையு‌ம் கு‌றி‌க்கு‌ம் சொ‌ல்லாகு‌ம். குடி‌த்தா‌ல் குடு‌ம்ப‌ம் கெடு‌ம் எ‌ன்பதுதா‌ன் குடி குடியை‌க் கெடு‌க்கு‌ம் எ‌ன்ற பழமொ‌ழி‌யி‌ன் பொரு‌ள். ஆனா‌ல் ந‌ம் குடிமக‌‌ன்களோ போதை‌யில இத படி‌ச்‌சி, அவ‌ங்க குடு‌ம்ப‌த்தால தா‌ன் அவ‌ங்க குடி‌க்‌கிறதே கெடுது‌ன்னு எழு‌தி‌யிரு‌க்‌கிறதா பு‌ரி‌ஞ்‌சி‌க்‌கிறா‌ங்க. எ‌ன்ன செ‌ய்வது?ச‌ரி நகை‌ச்சுவையை ‌வி‌ட்டு‌வி‌ட்டு ‌விஷய‌த்‌தி‌ற்கு வருவோ‌ம்..
.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :