த‌ம்ப‌திக‌ளி‌ன் நகை‌ச்சுவைக‌ள்

Webdunia|
இ‌ப்படி‌த்தா‌ன் ‌சில ‌வீடுக‌ளி‌ல் த‌ம்ப‌திக‌ளி‌ன் நகை‌ச்சுவை காமெடிக‌ள் அன‌ல் பற‌க்‌கி‌ன்றன.

சொ‌ர்க‌ம்-நரக‌ம்

கணவ‌ன் : கல்யாணமபண்ணிக்கறதுக்கமுன்னாடி சொர்க்கம், நரகமமேலெல்லாமநம்பிக்கை ‌கிடையாத
மனை‌வி : இப்ப?

கணவ‌ன் : நரகத்தை‌தா‌னபார்த்துட்டே‌்.. சொ‌ர்க‌த்இ‌னிமதா‌னதேடணு‌ம்.


நாயஉழை‌க்‌கிறே‌ன

எ‌ன்ன‌ங்ந‌ம்குடு‌ம்ப‌த்து‌க்காநா‌னநாயஉழை‌க்‌கிறே‌ன்‌னஅடி‌க்கடி சொ‌ல்லு‌வீ‌‌ங்களே?
ஆமா‌மஅது‌க்கஎ‌ன்இ‌ப்போ?

இ‌ல்ந‌ம்ம ‌‌வீ‌ட்டவாச‌ல்நா‌யவ‌ண்டி வ‌ந்‌திரு‌க்கஅதா‌னகே‌ட்டே‌ன்.

செ‌த்தாலு‌ம்

நா‌னசெ‌த்து‌ட்டா ‌எ‌ன்ன‌பப‌ண்ணுவ?

நீ‌ங்செ‌த்த ‌பிறகஎன‌க்கஎ‌ன்ன‌ங்வா‌ழ்‌க்கை.. நானு‌மசெ‌த்து‌பபோ‌ய்டுவே‌ன்.
ச‌ரிதா‌ன்.. ஜோ‌சிய‌ரசொ‌ன்னதச‌ரியா‌த்தா‌னஇரு‌க்கு.

எ‌‌ன்ன‌ங்சொ‌ன்னாரு?

செ‌த்தாலு‌மச‌னி உ‌ன்ன ‌விடாது‌ன்னு.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :