சந்தோஷமான தருணம்

Webdunia| Last Modified வியாழன், 6 டிசம்பர் 2007 (15:44 IST)
உங்களவாழ்க்கையிலமறக்முடியாசந்தோஷமாதருணமஎன்றகேட்டாலஒவ்வொருவருமஒவ்வொன்றஅடுக்கிககொண்டபோவார்கள்.

அதெல்லாமசரிதான்... ஆனாலநாங்களஇங்கஅடுக்கியுள்ளதஎல்லோருக்குமமகிழ்ச்சியாஇருப்பது. நினைத்தாலமகிழ்ச்சி அளிப்பது.
* அதிகாலையிலசூரிஉதயத்தரசிப்பத
* மழபெய்யுமபோதகுடிக்குமதேனீர* குழந்தையினமுத்தம
* கோயிலிலகடவுளினதரிசனம
* குயிலினஓச
* காதலிலவிழுவத* வாயவலிக்சிரிப்பத
* பிடித்தவரிடமஇருந்தவருமகடிதம
* இயற்ககாட்சிகளரசித்தவாறபயணம* தனிமையிலபிடித்பாடலகேட்பத
* படுக்கையறையிலஇருந்தமழபெய்யுமசப்தத்தஉணர்வத* குளிரகாலத்திலசூடாபோர்வ
* நீங்களதேடிததேடி அலைந்பொருள
* எங்கஒலிக்குமதொலைபேசி அழைப்ப* நுரபொங்இருக்குமகுளியலற
* சிரிப்பூட்டல
* சிறந்உரையாடல
* கடற்கர* உங்களபழைமணிபர்சிலஎதிர்பாராமலகிடைக்குமபணம
* எதையநினைத்ததானாவருமசிரிப்ப* தூறலிலநடப்பத
* உங்களசிறந்தவரஎன்றமற்றவரசொல்லி கேட்பத
* நண்பர்களுடனஇருப்பத* நீங்களஎழுந்திரிக்வேண்டிசிமணி நேரங்களுக்கமுன்பகணவிழித்தபார்த்துவிட்டதூங்குவத* முதலமுத்தம
* வயதாஉறவினருடனஉரையாடல
* வளர்ப்பநாயுடனவிளையாடல
* நண்பர்களுடனாநள்ளிரவஅரட்ட* அன்புடனதலமுடியகோதிவிடுதல
* இனிமையாகனவ
* பிடித்தவருடனகோர்த்தநடந்தபோவத* கோடையிலநீச்சல
* பிடித்படமபார்ப்பத
* உங்களுக்குபபிடித்தவரஉங்களகாதலிப்பதாசொல்வத* மிகபபிடித்பொருளபரிசாகககிடைப்பத
* பிடித்தவருக்கசமைப்பத
* பிடித்பாடலமுணுமுணுப்பத* குழந்தைகளுடனாமுதலஅறிமுகம
* காதலிப்பவரஅணைப்பத
* நீங்களகொடுத்பரிசைபபிரிக்கும்போத


இதில் மேலும் படிக்கவும் :