வாகனங்களை கண்காணிக்கும் மென்பொருள்!

Webdunia| Last Modified சனி, 6 அக்டோபர் 2007 (19:55 IST)
கார், லாரி, டிரக், பஸபோன்வாகனங்களகண்காணிக்குமமென்பொருளஎம்ஃப்ரஸஇன்பர்மேஷனடெக்னாலஜி என்நிறுனமஅறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.

இதற்கவாகனத்திலஒரகருவியஇணைக்வேண்டும். உங்களகனிணியில் " பைனசெக்யூர்" என்மெனபொருளஉதவியுடன், வாகனமஎங்கசெல்கிறதஎன்பதநிமிடத்திற்கநிமிடமகண்காணிக்கலாம்.
இந்மெனபொருளஅறிமுகப்படுத்தி உள்எம்ஃப்ரஸஇன்பர்மேஷனடெக்னாலஜியினமேலான்மஇயக்குநரசைலேந்திரபன்சாலகூறுகையில், இந்மெனபொருளகூகுளவரைபடத்தினஉதவியுடன், வாகனமஎந்இடத்திலஇருக்கின்றது. எந்சாலையிலசென்றகொண்டிருக்கிறதஎன்பதகனிணி திரையிலதுல்லியமாகாண்பிக்கும். இந்மெனபொருளினவிலூ. 19,995. இந்கருவியினமாவாடகரூ.495. வாகஉரிமையாளரதேவஏற்பட்டால், அவரினசெலபோனஅல்லதகனிணி உதவியுடனஎந்நிமிடமுமவாகனத்தநிறுத்தலாமஎன்றதெரிவித்தார்.
மேலுமஅவரகூறுகையில்,

அதபோலவாகனமவிபத்தஅல்லதநெருக்கடியிலசிக்கினால், அதிலபொருத்தபபட்டுள்கருவியினபொத்தானஒட்டுநரஅழுத்தினாலபோதும், வாகஉரிமையாளரை இ மெயிலஅல்லதசெலபோனகுறுநசெய்தி மூலமஎச்சரிக்கும்.
இந்கருவி பொருத்தப்பட்வாகனத்ததிருடினால், உடனடியாதிருடப்பட்வாகனமஎங்கஇருக்கின்றதஎன்பதஅறியலாம்.
அத்துடனவாகனமஎந்பாதையிலசெல்வேண்டுமஎன்றஉரிமையாளரமுன்னதாகவதீர்மானிக்கலாம். வாகனத்தினஒட்டுநரவேறபாதையிலசென்றால், உடனடியாஉரிமையாளருக்கதெரிவித்துவிடும்.
இந்மெனபொருளவாகனமஎத்தனகிலமீட்டரஒடியுள்ளது. எந்ஊரிலஇருந்தஎந்ஊருக்கசென்றுள்ளது, எத்தனதடவஅனுமதிக்கப்பட்வேகத்தவிஅதிவேகத்திலசென்றுள்ளது, எத்தனதடவஒட்டுநரதேநீரஅருந்நிறுத்தியுள்ளார், தேநீரகடஉள்இடத்திலநிறுத்தினாரஅல்லதநடுககாட்டிலநிறுத்தினாரபோன்விபரங்களையுமதெரிந்தகொள்ளலாம்.
இந்மெனபொருளநீண்தூரமசரக்கஏற்றிசசெல்லுமடிரக்குகள், பயணிகளபேருந்துகள், டாக்ஸி, அவசதேவையாகாவலதுறவாகனங்கள், தீயணைப்புத்துறை, மருத்துஊர்திகள், ஆம்புலன்ஸபோன்றவைகளுக்கஉபயோகமானதாஇருக்கும்.
இந்மென்பொருளநவ்யாககன்ஸ்ட்ரகசனநிறுவனம் 50 லாரிகளிலபரிசோதனமுயற்சியாபொருத்தி உள்ளது. இதமேலுமஅதிமென்பொருளவாங்குமஎன்றஎதிர்பார்க்கின்றோம். இந்மென்பொருளஏமன், நைஜிரியா, அமெரிக்கா, பிரிட்டனமற்றுமபாகிஸ்தானஆகிநாடுகளிலஉள்நிறுவனங்களுமபயன்படுத்துகின்றனரஎன்றபன்சாலதெரிவித்தார்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :