மாணவ‌ர்களு‌க்கு ரூ.400 ‌விலை‌யி‌ல் லே‌ப்டா‌ப்!

Webdunia| Last Modified செவ்வாய், 29 ஜூலை 2008 (17:07 IST)
நமதநாடமுழுவது‌மப‌ள்‌ளி மாணவ‌ர்களு‌க்கு ‌சிற‌ப்பாக வடிவமை‌க்க‌ப்ப‌ட்லே‌ப்டா‌பக‌ணி‌னியூ.400 ‌விலை‌யி‌லகொடு‌ப்பத‌ற்கம‌த்‌திஅரசு ‌தி‌ட்ட‌மி‌ட்டவரு‌கிறது.

மாணவ‌ர்க‌ளி‌னக‌ல்‌வி‌க்கஉதவு‌மவகை‌யி‌ல் 10 அமெ‌ரி‌க்டால‌ரம‌தி‌ப்‌பிலான ‌சிற‌ப்பலே‌ப்டா‌ப்பஉருவா‌க்கு‌மஆ‌ய்‌வி‌லபெ‌ங்களூரம‌ற்று‌மசெ‌ன்னை ஐ.ஐ.ி.‌க்க‌ளஏ‌ற்கெனவஈடுப‌ட்டவரு‌கி‌ன்றஎ‌ன்பதகு‌றி‌ப்‌பிட‌த்த‌க்கது.
"மாணவ‌ர்களு‌க்கு 10 டால‌ரம‌‌தி‌‌ப்‌பி‌லலே‌ப்டா‌ப்களஉருவா‌க்‌கி வழ‌ங்குவத‌ற்காஆ‌ய்வுகளம‌த்‌திஅரசமுனை‌ப்புட‌னமே‌ற்கொ‌‌ண்டவரு‌கிறது" எ‌ன்றம‌த்‌திம‌னிதவமே‌ம்பா‌ட்டு‌ததுறஇணஅமை‌ச்ச‌ரி.புர‌ந்தே‌ஸ்வ‌ரி தெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர்.
நமதநா‌ட்டமாணவ‌ர்க‌ளசமூக‌- பொருளாதாஅள‌வி‌லமு‌ன்னேவே‌ண்டு‌ம், தகவ‌லதொ‌‌‌ழி‌ல்நு‌ட்ப‌த்‌தி‌னபல‌ன்களை‌ முடி‌ந்தவரபெவே‌ண்டு‌மஎ‌ன்நோ‌க்க‌த்துட‌னஇ‌த்‌தி‌ட்ட‌மதுவ‌ங்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளதஎ‌ன்றா‌ரஅவ‌ர்.
'இ- இ‌ந்‌தியா 2008' எ‌ன்தகவ‌லதொ‌ழி‌ல்நு‌ட்ப‌ அ‌றிஞ‌ர்க‌ளப‌ங்கே‌ற்ச‌ர்வதேமாநா‌ட்டை‌ததுவ‌க்‌கி வை‌த்து‌பபே‌சிஅமை‌ச்ச‌ரபுர‌ந்தே‌ஸ்வ‌ரி, வரு‌மஆ‌ண்டுக‌ளி‌லப‌ள்‌ளி அள‌விலு‌ம், உய‌ரக‌ல்‌வி‌ககூட‌ங்க‌ளிலு‌மதகவ‌லதொ‌ழி‌லநு‌ட்ப‌த்‌தி‌னஆ‌தி‌க்க‌மஅ‌திக‌ரி‌க்கவு‌ள்ளதஎ‌ன்றகு‌றி‌ப்‌பி‌ட்டா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :