நாக‌ர்கோ‌யி‌‌‌‌லில் கூகு‌ள் பேரு‌ந்து

webdunia photoWD


எமதஇணையததளத்தஆர்வத்துடனஅறிந்துகொள்முன்வந்மாணா‌க்க‌ர்களு‌க்கு, வெ‌ப்து‌னியா.கா‌‌மஅளிக்குமசிறப்பாசேவைகளாமின்னஞ்சல், மைவெப்துனியா, வினாடி வினஆகியவற்றதுணஆசிரியர்களவெ‌ங்கசேது, இராஜசேகரஆகியோரவிளக்கினர்.

webdunia photoWD


தமிழ்.வெப்துனியா.காமஅளிக்குமசேவைகளவிளக்கிடுமகைப்பிரதிகளு‌மமாணா‌க்க‌ர்களு‌க்கவழங்கப்பட்டது.
Webdunia| Last Updated: சனி, 22 பிப்ரவரி 2014 (23:20 IST)
நாக‌ர்கோ‌யி‌‌ிலஉ‌ள்ஆத‌ர்‌ஷ‌் ‌வி‌த்யகே‌ந்‌த்ரமே‌ல்‌நிலை‌பப‌ள்‌ளி ப‌ள்‌ளி‌யி‌ல் ‌இ‌ன்றகூகு‌ளபேரு‌ந்தஇணையதள‌ப் ‌பிர‌ச்சார‌‌த்தமே‌ற்கொ‌ண்டது.
ப‌ள்‌ளி மாணமாண‌விக‌ள், கூகு‌ளபேரு‌ந்து‌க்கு‌ளசெ‌ன்றஇணைய‌த்‌தி‌னபய‌ன்பாடுக‌ளகு‌றி‌த்தகே‌ட்டு‌ம், பா‌ர்‌த்து‌மஅ‌றி‌ந்தகொ‌ண்டன‌ர்.கூகுளபேருந்தைபபார்த்தமுடித்ததும், அதனஅருகஅமைக்கப்பட்டிருந்தமிழ்.வெப்துனியா.காமஇணையததளத்தினபந்தலிற்கு‌மவ‌ந்து, தமிழமொழியிலஇணையத்தினபயன்பாடஎந்அளவி்ற்கஉள்ளதஎன்பதையும், அத‌னப‌ணிக‌ளப‌ற்‌றியு‌மஅ‌றி‌ந்தகொ‌ண்டன‌ர்.இதில் மேலும் படிக்கவும் :