தகவ‌ல் தொ‌ழி‌ல்நு‌ட்ப ‌நிறுவன‌ங்க‌ள் ‌விரு‌ம்பு‌ம் நகர‌ங்க‌ள்: செ‌‌ன்னை‌க்கு முத‌லிட‌ம்!

Webdunia| Last Modified செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2008 (20:43 IST)
தகவ‌லதொ‌ழி‌ல்நு‌ட்ப ‌நிறுவன‌ங்க‌ள், ‌ி.‌ி.ஓ. ‌நிறுவன‌ங்க‌ள் ‌விரு‌ம்பு‌மநகர‌ங்க‌ளி‌லசெ‌ன்னமுத‌லிட‌மபெ‌ற்று‌ள்ளதஎ‌ன்றஉலக‌பபுக‌ழ்பெ‌ற்ட‌ன் & ‌பிர‌ட்‌ஸ்‌ட்‌ரீ‌ட் (Dun & Bradstreet) ‌நிறுவன‌த்‌தி‌ன‘India’s Top ITeS and BPO Companies 2008ஆ‌ய்வதெ‌ரி‌வி‌க்‌கிறது.

க‌ட‌ந்ஆ‌ண்டசெ‌ன்னஇர‌ண்டாவதஇட‌த்‌தி‌லஇரு‌ந்தது. அடு‌த்இட‌த்‌தி‌லபெ‌ங்களூரஉ‌ள்ளது. கட‌ந்ஆ‌‌ண்டமுத‌லிட‌த்‌தி‌லஇரு‌ந்மு‌ம்பஇ‌ந்ஆ‌ண்டமூ‌ன்றாவதஇட‌த்‌தி‌ற்கு‌தத‌ள்ள‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.
இ‌ந்ஆ‌ண்டஇர‌ண்டா‌ம் ‌நிலநகர‌ங்க‌ளிலு‌மதகவ‌லதொ‌ழி‌ல்நு‌ட்ப ‌நிறுவன‌ங்களு‌ம், ‌ி.‌ி.ஓ. ‌நிறுவன‌ங்களு‌மந‌ல்வள‌ர்‌ச்‌சி பெ‌ற்று‌‌ள்ளன. இத‌ன்படி கட‌ந்ஆ‌ண்டஆறாவதஇட‌த்‌தி‌லஇரு‌ந்புனநா‌ன்காவதஇட‌த்தையு‌ம், ஏழாவதஇட‌த்‌தி‌லஇ‌ரு‌ந்கு‌ர்கா‌னஐ‌ந்தாவதஇட‌த்தையு‌ம் ‌பிடி‌த்து‌ள்ளன.
இ‌ந்‌தியா‌வி‌லதகவ‌லதொ‌ழி‌ல்நு‌ட்ப ‌நிறுவன‌ங்க‌ளி‌னவள‌ர்‌ச்‌சி தொட‌ர்‌ந்தஏறுமுகமாகவஉ‌ள்ளது. மு‌ன்ன‌ணி ‌நிறுவன‌ங்க‌ளி‌‌லஒரஊ‌ழிய‌ரமூல‌மஆ‌ண்டஒ‌ன்‌றி‌ற்கு ‌கிடை‌க்கு‌மவருமான‌மசராச‌ரியாூ.6,00,000 உ‌ள்ளது.
அடு‌த்இர‌ண்டஆ‌ண்டுக‌ளி‌‌‌லதகவ‌லதொ‌ழி‌ல்நு‌ட்ப ‌நிறுவன‌ங்க‌ள், ‌ி.‌ி.ஓ. ‌நிறுவன‌ங்க‌ளி‌‌னவருமாவள‌ர்‌‌ச்‌சி ஆ‌ண்டி‌ற்கு 20 முத‌ல் 35 ‌விழு‌க்காடவரஅ‌திக‌ரி‌க்கு‌ம்.
ஆரா‌ய்‌ச்‌சி ம‌ற்று‌மமே‌ம்பாடு, ம‌னிதவமே‌ம்பா‌‌ட்டு‌சசேவைக‌ள், மொ‌‌ழி பெய‌ர்‌ப்பு‌ததுறஆ‌கியவஅடு‌த்இர‌ண்டஆ‌ண்டுக‌ளி‌லஅ‌திகப‌ட்வள‌ர்‌ச்‌சியை‌பபெறு‌ம். டெ‌லிகா‌ம், உட‌ல்நல‌மஉ‌ள்‌ளி‌ட்துறைக‌ளஉ‌த்தரவாத‌மி‌க்துறைகளாமாறு‌ம்.
இ‌வ்வாறஅ‌ந்ஆ‌‌ய்வதெ‌ரி‌வி‌க்‌கிறது.

மு‌ன்னதாக‌சசெ‌ன்னை‌யி‌லநட‌ந்த ‌நிக‌ழ்‌ச்‌சி‌யி‌ல‘India’s Top ITeS and BPO Companies 2008ஆ‌ய்‌வினை ‌சிற‌ப்பு ‌விரு‌ந்‌தின‌ராகுவா‌ட்ரோ ‌ி.‌ி.ஓ. சொ‌ல்யூச‌ன்‌ஸ் ‌பிரைவே‌ட் ‌லி‌மி‌ட்டெ‌ட் ‌நிறுவன‌த்‌தி‌னதலைவ‌ரம‌ற்று‌ம் ‌நி‌ர்வாஇய‌க்குந‌‌ரராம‌னரா‌யவெ‌ளி‌யி‌ட்டா‌ர்.
ட‌ன் & ‌பிர‌ட்‌ஸ்‌ட்‌ரீ‌டஇ‌ந்‌தியா ‌நிறுவன‌த்‌தி‌னமுத‌ன்மை‌சசெய‌லஅலுவல‌ரம‌ற்று‌மதலைவ‌ரடா‌க்ட‌ரமனோ‌ஜவை‌ஸம‌ற்று‌மப‌ல்வேறமு‌ன்ன‌ணி‌ததகவ‌லதொ‌ழி‌ல்நு‌ட்ப ‌நிறுவன‌ங்க‌ளி‌னதலைமை‌சசெய‌லஅ‌திகா‌ரிக‌ளப‌ங்கே‌ற்றன‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :