ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு 80 ஆயிரம் டாலர் அபராதம்

air india
Webdunia|
FILE
இந்திஅரசுக்கசொந்தமாஏரஇந்தியநிறுவனத்திற்கு 80 ஆயிரமடாலரஅபராதமவிதித்துள்ளதஅமெரிக்விமாபோக்குவரத்ததுறை.

இதகுறித்தஅமெரிக்விமாபோக்குவரத்ததுறசெயலாளரலாஹூடதெரிவித்ததாவது, போக்குவரத்தவிதிமுறமீறலுக்காஇந்அபராதமவிதிக்கப்பட்டுள்ளதஎன்றார்.
மேலுமவாடிக்கையாளர்களுக்கவிமாசேவகுறித்தசரியாதகவலவழங்காததமற்றுமவாடிக்கயைளர்களுக்கபுதிநடவடிக்ககுறித்தமுனகூட்டியதகவலஅளிக்காததபோன்காரணங்களுக்காஇந்அபராதமவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :