எ‌ஸ்.எ‌ஸ்.எ‌ல்.‌சி. தே‌ர்வு முடிவு வெ‌ளி‌யீடு

Webdunia|
10ஆ‌மவகு‌ப்பதே‌ர்வமுடிவுகளத‌மிழப‌ள்‌ளி‌கக‌ல்‌வி‌த்துறஇ‌ன்றம‌திய‌மவெ‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்ளது. மாணவ‌ - மாண‌விக‌ளதே‌ர்வமுடிவுக‌ளதெ‌ரி‌‌ந்தகொ‌ள்ளலா‌‌ம்.

10ஆ‌ம் தே‌ர்வு முடிவுகளை பா‌ர்‌க்க இ‌ங்கே ‌கி‌ளி‌க் செ‌ய்யவு‌ம்.

Class Xth Examination Results - April 2012


இதில் மேலும் படிக்கவும் :