மதுரை காமராஜ‌ர் M.A., M.Sc., MCA தே‌ர்வு முடிவுக‌ள்

Webdunia|
மதுரை காமராஜ‌ர் ப‌ல்கலை‌க்கழக‌ம் கட‌ந்த ஏ‌ப்ர‌ல் மாத‌ம் நட‌த்‌திய M.A.Gandhiyan thought, M.A. Hindi (TN) தே‌ர்வு முடிவுகளை வெ‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்ளது.

தே‌ர்வு முடிவுகளை‌க் காண.

M.A.Gandhiyan thought

M.A. Hindi (TN)


இதும‌ட்டு‌மி‌ன்‌றி M.Sc CS & IT ம‌ற்று‌ம் M.C.A. செம‌ஸ்ட‌ர் தே‌ர்வு முடிவுகளையு‌ம்‌ வெ‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்ளது.
தே‌ர்வு முடிவுகளை‌க் காண.

M.Sc CS & IT

M.C.A.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :