தமிழ்நாடு திறந்த நிலைப் பல்கலைத் தேர்வு முடிவுகள்!

Webdunia|
தமிழ்நாடு திறந்த நிலைப் பல்கலைக் கழகம் கடந்த ஜூன் மாதம் நடந்திய தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண.

த‌மி‌ழ்நாடு ‌திற‌ந்த‌நிலை‌ப் ப‌ல்கலை‌க்கழக‌ம் கட‌ந்த ஜூ‌ன் மாத‌ம் நட‌த்‌திய டி‌ப்ளமா, ச‌ர்டிஃ‌பிகே‌ட் பாட‌‌ங்களு‌க்கான தே‌ர்வு முடிவுகளை வெ‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்ளது.

தே‌ர்வு முடிவுகளை‌க் காண...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :