வெப்துனியாவில் வேலை வாய்ப்பு

Webdunia|
வெப்துனியா.காமஇந்தியநிறுவனத்திலகீழ்கண்பணிகளுக்கவிண்ணப்பங்களவரவேற்கப்படுகிறது:

1) தமிழ்.வெப்துனியா.காம் இணைதளத்திலபணியாற்ஆர்வமும், அனுபவமுமகொண்பத்திரிக்கையாளர்கள
2) தகவலதொழில்நுட்மொழி ஆக்கபபணிகளுக்கமொழிததிறனகொண்பணியாளர்கள்.

முதலபணிக்கு:
கல்விததகுதி / அனுபவம்: ஊடகபபட்டம் + ஒரிரஆண்டுகளசெய்தியாளராபணயாற்றிஅனுபவம
2வதபணிக்கு:

கல்விததகுதி / அனுபவம்: இளநிலபட்டப்படிப்பு + மொழிபெயர்ப்பிலஅனுபவம் (கட்டாயமல்ல)
வயது: மேற்கண்இரபணிகளுக்கும் 35 வயது‌க்கு‌ள்.

விண்ணப்பங்களதமிழில் / ஆங்கிலத்திலகீழ்க்கண்மின்னஞ்சலமுகவரிக்கஅனுப்பவும்:
[email protected]t


இதில் மேலும் படிக்கவும் :