மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் 44000 காலி பணியிடங்கள்

Webdunia|
மத்திஅரசினபல்வேறதுறைகளில் 44000 காலி பணியிடங்களஉள்ளதாமத்திஅமைச்சரநாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவுமபிற்படுத்தப்பட்டோரமற்றுமபழங்குடியினரஉள்ளிட்பிரிவுகளினகீழ் 44 ஆயிரத்திற்குமமேற்பட்காலி பணியிடங்களஉள்ளது.
இதகுறித்தஇன்றராஜ்யசபாவில், 77,998 காலியிடங்கள் 2008ஆண்டநவம்பரமாதமமுதலதேதியிலிருந்தபூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாதெரிவித்தார்.
மேலுமகடந்த 2011ஆண்டஜூனமாதம் 30 தேதி வரை 33786 காலியிடங்களமட்டுமபூர்த்தியானதாமத்திஅமைச்சரநாராயணசாமி தெரிவித்தார்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :