க‌ல்‌வி‌க்கட‌ன் கொடு‌க்க மறு‌த்த வ‌ங்‌கியை க‌ண்டி‌த்து ஆ‌ர்‌ப்பா‌ட்ட‌ம்

செ‌ன்னை| Webdunia|
webdunia photo
WD
க‌ல்‌வி‌க்கட‌னகொடு‌க்மறு‌த்த 'யூ‌னிய‌னபே‌ங்‌கஆ‌பஇ‌ந்‌தியா' வ‌ங்‌கியக‌ண்டி‌த்தஇ‌ந்‌திஜனநாயவா‌லிப‌ரச‌ங்க‌மசா‌ர்‌பி‌லநாம‌க்க‌லமாவ‌ட்ட‌ம், ம‌ல்லசமு‌த்‌திர‌‌த்‌தி‌லஉ‌ள்வ‌ங்‌கி மு‌ன்பஇ‌ன்றக‌ண்டஆ‌ர்‌ப்பா‌ட்ட‌‌‌மநடைபெ‌ற்றது.

'யூ‌னிய‌னபே‌ங்‌கஆ‌பஇ‌ந்‌தியா' ‌கிளை‌யி‌னமேலாள‌ர், க‌ல்‌வி‌க்கட‌னகே‌ட்டவரு‌மபெ‌ற்றோ‌ர்களையு‌ம், மாணவ, மாண‌விகளையு‌மஅவமான‌ப்படு‌த்‌தியு‌ம், இ‌ன்சூர‌‌‌ன்‌ஸபோ‌ட்டா‌ல்தா‌னக‌‌ல்‌வி‌க்கட‌னகொடு‌ப்பே‌னஎ‌ன்றும் வ‌லியு‌று‌த்‌தி வரு‌கிறா‌ர்.
க‌ல்‌வி‌க்கட‌னூ.4 ல‌ட்ச‌மவரஎ‌வ்‌வித ‌நிப‌ந்தனையு‌மி‌ன்‌றி கொடு‌க்வே‌ண்டுமெ‌ன்றஅரசகூ‌றியு‌ள்ள ‌நிலை‌யி‌லஅர‌சி‌னஉ‌த்தரவை ‌மீ‌றி, அரசு‌க்கஎ‌திராசெய‌ல்ப‌ட்டவரு‌‌மவ‌ங்‌கி மேலாள‌ரி‌னநடவடி‌க்கைகளக‌‌ண்டி‌த்து‌ம், மாணவ, மா‌ண‌விகளு‌க்கு ‌நிப‌ந்தனைய‌ற்க‌ல்‌வி‌க்கட‌னவழ‌ங்வ‌லியுறு‌த்‌தியு‌மஇ‌ந்‌திஜனநாயவா‌லிப‌ரச‌ங்க‌மசா‌ர்‌பி‌லவ‌ங்‌‌‌கி‌யி‌னமு‌ன்பஇ‌ன்றக‌ண்டஆ‌ர்‌ப்பா‌ட்ட‌மநடைபெ‌ற்றது.
இ‌ந்ஆ‌ர்‌ப்பா‌ட்ட‌த்‌தி‌ற்கஇ‌ந்‌திஜனநாயவா‌லிப‌ரச‌ங்க‌த்த‌ி‌னம‌ல்லஒ‌ன்‌றிதலைவ‌ர் ‌ி.சு‌ந்தர‌மதலைமதா‌ங்‌கினா‌ர். மாவ‌ட்செயல‌ரஎ‌ஸ்.சுரே‌ஷதொட‌க்உரையா‌ற்‌றினா‌ர்.
ி.ஐ.ி.ு.சே‌ர்‌‌ந்ே.பூப‌தி, மா‌ர்‌க்‌சி‌ஸ்‌டக‌ம்‌யூ‌னி‌ஸ்‌டக‌‌ட்‌சி‌யி‌னஒ‌ன்‌றிசெயல‌ர் ‌ி.சுரே‌ஷ், வழ‌‌க்க‌றிஞ‌ரஎ‌ஸ்.சேகர‌ன், ‌விவசாதொ‌‌ழிலாள‌ரச‌ங்க‌த்‌தி‌னமா‌‌வ‌ட்தலைவ‌ரசெ‌‌ங்கோட‌னஆ‌கியோ‌ரவா‌ழ்‌த்‌துரவழ‌ங்‌கின‌ர்.
இ‌ந்‌திஜனநாயவா‌லிப‌ரச‌ங்க‌த்த‌ி‌னமா‌நிசெய‌ற்குழஉறு‌ப்‌பின‌ர் ந.வேலு‌ச்சா‌மி ‌நிறைவுரஆ‌ற்‌றினா‌ர். சங்க‌த்த‌ி‌னஒ‌ன்‌றிபொருளாள‌ரஆ‌ர்.ரமே‌ஷந‌ன்‌‌றி கூ‌றினா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :