குள‌ம், ஏ‌ரிகளையு‌ம் வி‌ட்டு வை‌க்க‌வி‌ல்லை!

Webdunia|
webdunia photo
WD
தெ‌ன்கா‌சி அருகஏ‌ரிகளஆ‌க்‌கி‌ர‌மி‌‌த்து ‌வீடுக‌ளக‌ட்டிவருவதாகூ‌றி 10 ‌க்கு‌மமே‌ற்ப‌ட்ட ‌கிராம‌ங்களசே‌ர்‌ந்தவ‌ர்க‌ளமாவ‌ட்ஆ‌ட்‌‌சி‌ததலைவ‌ரிட‌மபுகா‌ரதெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளன‌ர். இவ‌ர்க‌ளஅனைவரு‌ம் ‌திருமலாபுர‌ம், சு‌ற்றவ‌‌ட்டார‌ப் ‌கிராம‌ங்களசே‌ர்‌ந்தவ‌ர்க‌ளஆவ‌ர். த‌ங்க‌ளி‌ன் ‌நீராதாரமாக ‌விள‌ங்‌கி வரு‌ம் ‌திரு‌ப்ப‌‌ன்குள‌த்தை ‌சில‌ர் ‌வீ‌ட்டமனைகளாமா‌ற்‌றி வரு‌கி‌ன்றன‌ரஎ‌ன்றபுகா‌‌‌ரி‌லதெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளன‌ர்.

பழைகு‌ற்றாஅ‌ரு‌வி‌யி‌‌லஇரு‌ந்து ‌நீ‌ரவ‌ந்தசேரு‌மஇ‌ந்ஏ‌ரி‌யி‌ல் ‌நீ‌ரஇ‌ல்லாகால‌ங்கள‌ி‌லப‌யி‌ரசெ‌ய்தகொ‌ள்அனும‌தி அ‌ளி‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது. இத‌ற்காப‌ட்டபெ‌ற்ற ‌சில‌ரஅ‌திகா‌ரிக‌ள் ‌சி‌‌ல‌ரி‌னதுணையுட‌னஅ‌ந்இ‌ட‌த்தத‌ற்போது ‌வீ‌ட்டமனைகளாமா‌ற்‌றி வரு‌கி‌ன்றன‌ர்.
இ‌ந்‌நிலதொட‌ர்‌ந்தா‌ல் 10‌க்கு‌மமே‌ற்ப‌ட்ட ‌கிராம‌ ம‌க்களு‌க்ககுடி‌நீ‌ரே ‌கிடை‌க்காது ‌நிலஏ‌ற்படு‌‌மசூ‌ழ‌லஉருவா‌கியு‌ள்ளது. ‌திரு‌ப்ப‌‌ன்குள‌மஆ‌க்‌கிர‌மி‌க்க‌ப்ப‌ட்டா‌ல் 100 ‌க்கு‌மமே‌ற்ப‌ட்ஏ‌க்க‌ரி‌லநடைபெ‌‌ற்றவரு‌ம் ‌விவசாய‌மஅடியோடஅ‌ழி‌ந்து ‌விடு‌மஎ‌ன்றபொதும‌க்க‌ளகுமுறு‌கி‌‌ன்றன‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :