இனப் படுகொலையை மறைக்கும் பாலிவுட் திரை

FILE
இண்டர்நேஷனல் இ‌ந்‌திய‌ன் ஃபிலிமஅகாடமி விருதுகள் (International Indian film Academy - IIFA Awards) விழஒவ்வொரஆண்டுமஉலகினஏதாவதஒரநாட்டினமுக்கிநகரிலமிவிமரிசையாகடந்த 10 ஆண்டுகளாநடைபெற்றவந்துள்ளது. இந்திய திரைப்படங்களை உலக மக்களிடையே பிரபலப்படுத்தும் நோக்கோடு இந்த விழா நடத்தப்படுகிறது.

ஹாலிவுட்டினஅகாடமி (ஆஸ்கர்) விருது, கேன்ஸவிழஆகியவற்றிற்குபபிறகஉலஅளவிலகோடி மக்களரசிக்குமதிரைப்பவிழஐஃபவிருதவழங்கவிழாவாகும். இந்த விழாவை தொலைக்காட்சி மூலம் 110 நாடுகளைச் சேர்ந்த 60 கோடி மக்கள் கண்டு ரசிப்பார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்தி திரைப்பநட்சத்திரங்களபங்கேற்குமஐஃபவிருதவிழாவதங்களநாட்டிலநடத்வேண்டுமஎன்றஐரோப்பிஒன்றிநாடுகளிலஇருந்தஜப்பானவரபோட்டி போட்டிக்கொண்டவிண்ணப்பமசெய்யுமஅளவிற்கவிளம்பர, வணிமுக்கியத்துவமகொண்விழாவாகும்.

2000வதஆண்டிலஇங்கிலாந்ததலைநகரலண்டனிலும், 2001இலதெனஆப்ரிக்காவினசனசிட்டியிலும், 2002இலமலேசியாவிலும், 2003இலதெனஆப்ரிக்கததலைநகரஜோஹனஸ்பர்கிலும், 2004இலசிங்கப்பூரிலும், 2005இலஆம்ஸ்டர்டாமிலும், 2006இலதுபாயிலும், 2007இலஇங்கிலாந்தினயார்‌க்சயரநகரிலும், 2008இலபாங்காக்கிலும், 2009ஆமஆண்டமக்காவிலுமஐஃபவிருதவிழநடைபெற்றுள்ளது.

இந்ஆண்டஇவ்விழவருமஜூனமாதம் 3, 4, 5ஆமதேதிகளிலகொழும்புவிலநடைபெறுமஎன்றஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தசசெய்தி வந்நாளிலஇருந்தஇதஎப்படி சாத்தியமஎன்கேள்வியும், கொழும்புவிலஇதநடத்துவதற்காபின்னணிககுறித்துமவிவாதங்களநடந்தகொண்டுதானிருக்கின்றன.

இந்சர்ச்சைக்கமுக்கியககாரணம், ஐஃபவிருதவிழாவநடத்அயர்லாந்தஅரசும், தெனகொரியாவும், ஜப்பானும், இங்கிலாந்துமஐஃபஅமைப்பமிகவுமநெருக்கின. இதற்குககாரணமஇந்விழநடைபெறுமநகரம், அந்நாட்டஅரசிற்கமிகபபெரிநிதிசசெலவஏதுமின்றி, ஐஃபவிழநடப்பதாலேயஅந்நகரஉலகினபார்வைக்ககொண்டசெல்கிறது. இதஅந்நாட்டிற்கசுற்றுலவருகையஅதிகரிக்கசசெய்யும். இரண்டாவதாக, இந்விழாவிலபங்கேற்கவும், பார்க்கவுமபல்லாயிரக்கணக்காமக்களஅந்நாட்டிற்கவருகின்றனர்.

சிங்கப்பூரிலஐஃபவிழநடக்கும்போது 30,000 சுற்றுலபயணிகளகூடுதலாஅந்நாட்டிற்கவந்தனர். மூன்றாவதாக, இந்விழாவின்போதஏற்படுமவணிஒப்பந்தங்கள். மில்லியனடாலரமதிப்பிற்கபல்வேறவணிஒப்பந்தங்களகையெழுத்தாகின்றன. நான்காவதாக, விழநிக்ழ்ச்சி தொலைக்காட்சியினமூலம் 50 முதல் 60 கோடி பேரவரகண்டுகளிப்பதாலஅந்நாட்டி‌ன் சுற்றுலமையங்களையும், இயற்கஎழிலையுமகாட்டி, அதனமூலமதிரைப்படபபடபிடிப்புகளுக்கவாய்ப்பமேம்படுத்தலாம்.

இதுவஇவ்விழாவதங்களநாட்டிலநடத்வேண்டுமஎன்றமுன்னேறிநாடுகளகூஅலையுமநிலையஏற்படுத்தியுள்ளது. தெனகொரியஅதற்காஐஃபாவிற்கூ.50 கோடி அளிப்பதாகககூஉறுதியளித்திருந்தஎன்றகூறப்படுகிறது. இப்படிப்பட்நிலையில்தான், சற்றுமஎதிர்பாரவண்ணமஇந்விழாவகொழும்புவிலநடத்த இவ்வாறமுடிவெடுக்கப்பட்டதற்கஎன்காரணமஎன்றும், அதற்கஎன்பின்னணி என்றுமகேள்வி எழுந்தது.

இந்தியபபின்னணி!

FILE
பயங்கரவாதத்திற்கஎதிரான போரஎன்றகூறி, ஈழததமிழமக்களமீதசிறிலங்அரசநடத்தி முடித்திட்இனப் படுகொலைபபோரினஇறுதிககட்டத்திலமட்டுமபத்தாயிரக்கணக்காதமிழர்களகொல்லப்பட்டுள்ளனரஎன்தகவலவெளியாநாளிலஇருந்தஇன்றவரசிறிலங்அரசிற்கஉலகளாவிஅளவிலஅரசியல், பொருளாதாரீதியிலாநெருக்கடி அதிகரித்தவருகிறது.

தமிழர்களுக்கஎதிராபோரிலமனிஉரிமைகளமீறப்பட்டுள்ளன, அதகுறித்தவிசாரணநடத்தி, அதற்குபபொறுப்பானவர்களைததண்டிக்வேண்டுமஎன்றஐரோப்பிஒன்றியமவிடுத்கோரிக்கையசிறிலங்அரசதட்டிக்கழித்காரணத்தினால், அந்நாட்டிலஇருந்தஐரோப்பிஒன்றியத்திலஇறக்குமதி செய்யப்பட்டவிற்கப்படுமபொருட்களுக்கஅளித்துவந்இறக்குமதி வரிச் சலுகையநிறுத்துவதெமுடிவெடுத்தஅறிவித்தது.

அ‌ய்யநாத‌ன்|
இண்டர்நேஷனல் இ‌‌ந்திய‌ன் ஃபிலிமஅகாடமி விருதுகளவழங்கவிழவருமஜூனமாதம் 3, 4, 5ஆமதேதிகளிலகொழும்புவிலநடைபெறுமஎன்றகூறி, அதிலபங்கேற்குமாறஇந்திதிரைபடததுறையினருக்கஇந்தி நடிகரஅமிதாபபச்சனவேண்டுகோளவிடுத்துள்ளார்.
அயர்லாந்ததலைநகரிலகடந்ஜனவரி மாதம் 14, 15, 16ஆமதேதிகளிலநடந்உலமக்களநிரந்தரததீர்ப்பாயம், தமிழர்களுக்கஎதிராபோரிலசிறிலங்அரசபோர்ககுற்றமசெய்துள்ளதஎன்றும், வன்னி முகாமிலநடந்மனிஉரிமமீறல்களமானுடத்திற்கஎதிராகுற்றங்களமெய்‌ப்பிக்கின்றதஎன்றுமதீர்ப்பளித்ததமட்டுமின்றி, அந்நாட்டிற்கஎதிராதமிழினபபடுகொலகுற்றச்சாற்றகுறித்தமேலுமவிசாரிக்வேண்டுமஎன்றபரிந்துரசெய்தது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :