லிங்கம் வளரும் மகாகாலேஸ்வர் கோயில்!

webdunia photoWD
பக்தர்களினநலனகாக்அவர்களமுனகடவுளதோன்றுவாரா? மனிதர்களைபபோஒரசிலவளமுடியுமா? இப்படிப்பட்அதிசயங்களநிவாழ்விலநடப்பதுண்டா? இந்தககேள்விகளுக்கயாராலுமபதிலளிக்முடியாது. ஆனாலஒவ்வொருவருமஇப்படிப்பட்இயற்கைக்குமஅப்பாற்பட்ஆச்சரியங்களசந்தித்துககொண்டுதானஇருக்கின்றோம். சிநேரங்களிலகடவுளமரங்களிலபார்க்கிறார்கள், சிநேரங்களிலஇறைவனுக்கஅளிக்கப்படுமகாணிக்கஅவர்களகணமுன்னாலேயமறைந்துவிடுகிறது.

நம்பினாலநம்புங்களதொடரிலஇதைபபோஆச்சரியமாஒரகோயிலிற்கஅழைத்துசசெல்கின்றோம். இந்தககோயிலைபபற்றிகதையபடியுங்கள். அதன்பிறகஇதனநம்புவதா? அல்லதமூடநம்பிக்கஎன்றபுறக்கணிப்பதா? என்பதனமுடிவசெய்யுங்கள்.

மத்தியபபிரதேமாநிலத்திலதேவாஸநகரிலஉள்மகாகலேஸ்வரகோயிலஉங்களுக்கஅறிமுகப்படுத்துகிறோம். ஆயிரமபக்தர்களபற்றுறுதி கொண்கோயிலஇது. இக்கோயிலிலஅமைந்துள்சிவலிங்கமசுயமாகததோன்றியதஎன்றும், அததொடர்ந்தவளர்ந்தவருவதாகவுமஇந்நகரிலவாழுமபக்தர்களும், கோயிலிற்கஅடிக்கடி வருபவர்களுமகூறுகின்றனர். அவர்களகூறுவதஉண்மையாஎன்பதனஅறிஅங்கசென்றோம்.

webdunia photoWD
நாங்களஅந்தககோயிலிற்குசசென்றபோதசிபக்தர்களசிவலிங்கத்திற்கவழிபாடசெய்தகொண்டிருந்தனர். தங்களுடைஎதிர்பார்ப்புக்களமகாகாலேஸ்வரநிறைவேற்றுவதாகககூறுகின்றனர். நாமஏற்கனவஅறிமுகப்படுத்திஉஜ்ஜைனநகரிலஉள்மகாகாளகோயிலிலஇருந்சிவலிங்கத்தைபபோன்றஇந்தககோயிலினசிவலிங்கமுமஇருந்தது. ஒரவித்தியாசமஎன்னவெனிலமகாகாளகோயிலிலஉள்சிவலிங்கமசுருங்கிககொண்டிருக்கிறது. ஆனாலஇந்தததிருக்கோயிலிலஉள்சிவலிங்கமவளர்ந்துககொண்டிருக்கிறது!

Webdunia|
இக்கோயிலிற்கஅருகிலஉள்ஒரவீட்டிலவசித்தவருமராதாகிருஷ்ணனஎன்பவர், தானசிறபிள்ளையாயஇருந்காலமமுதலஇக்கோயிலிற்கவருவதாகவும், சிவலிங்கத்தினஉயரமஅதிகரித்துககொண்டிருப்பதாகவுமகூறினார். ஒவ்வொரசிவராத்தி அன்றுமலிங்கமவளர்கிறதஎன்றகூறுகின்றனர். ஆனால், அந்வளர்ச்சி மிகககுறைவாஇருப்பதாலநான்கைந்தஆண்டுகளுக்குபபிறகஅதனஉணமுடியுமஎன்றகூறுகின்றனர். இந்லிங்கமசுயம்புவாதோன்றியதஎன்பதற்கஒரபுராணமஉள்ளது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :