மனித உயிர்களைக் குடித்த குருட்டு நம்பிக்கை!

webdunia photoWD
11 உயிர்களபலியாகககாரணமாமூநம்பிக்கையினவெறுக்கத்தக்முகத்தஉங்களுக்ககாட்டுகிறோம். ஆம், மத்தியபபிரதேமாநிலமஜபல்பூரிலபாக்கவெட்டியைககொண்டஎல்லநோய்களையுமகுணப்படுத்துவதாகககூறுமசரெளட்டபாபாவபற்றித்தானபேசுகிறோம். வியாதிகளகுணப்படுத்துவதற்கபயன்படுத்தப்படுமபாக்கவெட்டிதான் (சரெளட்டா) இவருடைசிகிச்சஆயுமாகும். இவரிடமசிகிச்சபெஏராளமானோரவருகின்றனர். சரெளட்டபாபாவினஇயற்பெயரஈஸ்வரசிஙராஜ்புத். ஆனால், பாக்கவெட்டியைககொண்டசிகிச்சசெய்வதாலஇவரசரெளட்டவாலபாபஅல்லதசர்ஜனபாபஎன்றஅழைக்கின்றனர்.

Webdunia| Last Updated: சனி, 22 பிப்ரவரி 2014 (19:12 IST)
நம்பினாலநம்புங்களபகுதியிலநமதசமூகத்திலநிலவுமபல்வேறநம்பிக்கைகளையும், மூநம்பிக்கைகளையுமஉங்களுக்ககாட்டினோம். இப்படிப்பட்நம்பிக்கைகளசிநேரங்களிலஆழ்ந்பற்றுதலாஆகின்றது. சிநேரங்களிலஅவைகளமூநம்பிக்கைகளாஆகிவிடுகின்றன. இத்தொடரிலஇந்வாரமஅந்மூநம்பிக்கையினபினஉள்உண்மைகளைககூறுவதநோக்கமாகும்.
நம்பிக்கைக்கும், மூநம்பிக்கைக்குமஇடையஉள்மயிரிழவித்தியாசத்தஎமதவாசகளாகிநீங்களபுரிந்துகொண்டு, இப்படிப்பட்மூநம்பிக்கமோசடிகளிலஇருந்தஎச்சரிக்கஅடைவீர்களஎன்றநம்புகிறோம்.
எய்ட்ஸ், புற்றுநோயஆகியவற்றையெல்லாமதன்னாலகுணப்படுத்முடியுமஎன்றஇவரகூறுவதாலஏராளமாமக்களஇவரநாடி வருகின்றனர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :