நாய்க்கடிக்கு சாக்கடை நீர் சிகிச்சை

சாக்கடை
webdunia photoWD
இந்கால்வாயினஒரபக்கத்திலசேரிபபகுதியாஉள்ளது. அதனஇடதுபபக்கத்திலதானஇப்படி நாய்க்கடிப்பட்டவர்களஇறங்கிககுளிக்கின்றனர்.

இந்தககால்வாயலக்னோவிலஇருந்து 30 ி.ீ. தொலைவிலஉள்பக்சிகதாலாபஎன்றஅழைக்கப்படுமகுளத்திலஇருந்தஉருவாகி பைசாகுண்டஅருகிலஉள்கோமதி பைராஜிலசென்றகலக்கிறது.

குக்ரேலநாலஎன்றழைக்கப்படுமஇந்கால்வாயிலபைசாபாதசாலையிலஅமைந்துள்பாலத்திற்ககீழசென்றகுளித்தாலநாய்க்கடியாலஉடலிலஏறுமவிஷமமுறிந்துவிடுகிறதஎன்றகூறுகின்றனர்.

ஒவ்வொரநாளகாலையிலுமஇவ்விடத்திற்கவந்தபார்த்தாலநாய்க்கடி பட்டவர்களஇங்குப் 'புனிநீராட' வரிசையிலநின்றகொண்டிருப்பதபார்க்கலாம். இங்ககுளித்தபபிறககோதுமையும், பருப்புபபொடிகளவெள்ளபபாகிலகலந்தசிறப்பபூஜசெய்கின்றனர். இந்பூஜசெய்வதற்கென்றஅங்கசிலரஇருக்கின்றனர்.
Webdunia|
சாலையிலநடந்தபோகும்போததெரநாயஒன்றஉங்களைககடித்துவிட்டதஅல்லதநீங்களசெல்லமாவளர்க்குமநாயினபலபட்டஉங்களுக்ககாயமஏற்பட்டுவிட்டதஎன்றவைத்துககொள்ளுங்கள். அதனாலஏற்படுமநோயைததடுக்குக்ரேலநாலஎனுமகால்வாயில் (சாக்கடஎன்றஅழையுங்கள்) இறங்கி குளித்தாலபோதும். நம்முடிகிறதா?
உத்திரப்பிரதேமாநிலததலைநகரலக்னோவிலஉள்பைசாபாதசாலையிலஇந்சாக்கடகால்வாயஓடுகிறது. அதிலநாய்க்கடிக்கசிகிச்சையாபலருமஇறங்கி குளித்துள்ளனர். லக்னோவிலமட்டுமல்ல, அம்மாநிலத்தினபல்வேறுபபகுதிகளிலுமநாய்க்கடிக்கஆளானவர்களஇங்கவந்தகுளித்துவிட்டுபபோகின்றனர்.ஐ.ஏ.எஸ். போன்அரசஉயரஅதிகாரிகளசிலரகூநாய்க்கடி பட்டப்பினஇங்கவந்தகுளித்துசசென்றதாசிலரகூறுகின்றனர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :