தீராத நோய்கள் : பிரம்ம சக்தி சிகிச்சை!

webdunia photoWD
மக்களிடையநாளுக்கநாளநம்பிக்கைகளஅதிகரித்தவருமகாலமஇது. மருந்துகளாலவியாதிகளகுணப்படுத்முடியும். ஆனாலகையாலதொடுவதாலும், புனிதததீர்த்தத்தமருந்தாஅளிப்பதாலுமநோயகுணப்படுத்துவதசாத்தியமா?

மிகககொடுமையாவியாதிகளைககூதனதவிரல்களாலதொடுவதனமூலமும், நோய்வாயபட்டவர்களஉடலினமீதசிசக்திகளசெலுத்துவதனமூலமுமகுணப்படுத்திககொண்டிருக்குமஒருவரநாமசந்திக்கபபோகின்றோம்.

இந்சிகிச்சமுறைக்குபபெயரபிரம்ஞானம், அதாவதபிரபஞ்சக்தி. கேரளாவிலஉள்இடத்திலதொடுவதாலவியாதிகளகுணப்படுத்துமபிரம்குரஎம்.ி. ரவி மாஸ்டரஎன்பவரிடமசிகிச்சபெற்றகுணமடைந்நூற்றுக்கணக்காமக்களஉள்ளனர். அவரஇலவசமாகவசிகிச்சசெய்கிறார்.

எம்.ி. ரவி மாஸ்டரமருத்துவரஅல்ல. ஒரதையல்காரர். அடிப்படகல்வி கூகற்காதவர். முனபிறவி பாவங்களால்தானஎல்லவியாதிகளும், கஷ்டங்களுமமனிதனுக்கவருவதாகககூறுகின்றார். தன்னுடைஉடலஎல்லையகடந்தசென்றஇறையஎட்டுவதனமூலமஒரமனிதனதனக்குள்எல்லவியாதிகளிலஇருந்துமகுணமகாமுடியுமஎன்கிறார்.

Webdunia|
webdunia photoWD
ரவி மாஸ்டரநடத்திவருமசிகிச்சமையத்திற்குபபெயரபிரம்தர்ஆலயம். கேரமாநிலத்தினதலைநகரதிருவனந்தபுரத்திலஇருந்து 135 ி.ீ. தூரத்திலஉள்சங்கனாசேரியில் (கோட்டயமமாவட்டம்) இவரவாழ்ந்தவருகிறார். இவ்விடமகொச்சியிலஇருந்து 87 ி.ீ. தூரத்திலஉள்ளது. தானபிரார்த்தனசெய்யுமபோதஎல்லகடவுள்களிடமுமபேமுடியுமஎன்றகூறுமரவி மாஸ்டர், நானஒரமனிகடவுளஅல்என்றகூறுகிறார். மக்களுக்கசேவசெய்வதஇந்வாழ்க்கையிலதனக்கவிதிக்கப்பட்டிருப்பதாகககூறுகிறார்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :