காளி மசூதியின் அற்புத சக்தி!

webdunia photoWD
காளி மஸ்ஜிதஎன்றழைக்கப்படுமஇந்வழிபாட்டுததலத்திற்கஅருகிலஒரசமாதி உள்ளது. இந்சமாதியிலபுதைக்கப்பட்டவரயாரஎன்றஎவருக்குமதெரியவில்லை. ஆனால், வெகதூரத்திலஇருந்தெல்லாமமக்களஇந்சமாதியிலபுதைக்கப்பட்டுள்பாபாவிடமஆசி பெவருகின்றனர்.

இந்சமாதி 1,100 வருடங்களாஉள்ளதஎன்றகூறுகின்றனர், சிலர் 101 ஆண்டுகளாஇந்சமாதி உள்ளதென்றகூறுகின்றனர். ஆனாலஎவ்வளவகாலமாஇந்சமாதிக்கமக்களவந்துககொண்டிருக்கின்றனரஎன்பதஎவருக்குமதெரியவில்லை.

Webdunia|
மனிதனபேய், பிசாசஎன்றெல்லாமஅழைக்கப்படுமஆவிகளபிடிக்கின்றனவா? அப்படி யாரையாவதஆவிகளபிடித்திருந்தாலசிவழிபாட்டுததலங்களுக்குசசெல்வதனமூலமஅவைகளினபிடியிலஇருந்தவிடுபமுடியுமா?
இந்தககேள்விகளுக்கெல்லாமபதிலகாஇந்வாநம்பினாலநம்புங்களபகுதியிலமத்தியபபிரதேமாநிலமதேவாஸபகுதியிலகாளி மசூதி என்றழைக்கப்படுமபுகழ்பெற்ஒரவழிபாட்டுததலத்திற்கஉங்களஅழைத்துசசெல்கிறோம்.பேய், பிசாசபிடித்தவர்களகுணப்படுத்ஒவ்வொரவியாழக்கிழமையுமஇந்மசூதிக்கஅழைத்தவருகின்றனர்.
இங்கஅர்ஜூனசிஙஎன்பூசாரியுடனபேசினோம். பேய், பிசாசமற்றுமதுரஆவிகளபிடித்துள்ளவர்களஇந்சமாதிக்கு 5 வியாழக்கிழமைகளுக்கதொடர்ந்தகொண்டவேண்டுமஎன்றும், அப்பொழுதுதானஅவர்களினபக்தியஏற்றபாபஅவர்களமுழுமையாகுண்படுத்துகிறாரஎன்றகூறினார்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :