திருவண்ணாமலை திருவூடல் திருவிழா

FILE

சாதாரதம்பதியினருக்கஇப்படிதானஎன்றால், தெய்வீகததம்பதியினருக்குளசண்டையென்றாலகேட்கவவேண்டாம். பக்தர்களதிரண்டவந்தவிடுவார்கள்.

ஒருமுறை, திருவண்ணாமலையிலஅருணாசலேஸ்வரரும், உண்ணாமுலஅம்மனுக்குமசண்டபோட்டுக்கொண்டார்கள். உடலமுழுக்நகைகளைபபோட்டுக்கொண்டு, கிரிவலமபோகததயாராகிறார். அம்மனஅவரைததிட்டுகிறார். ‘ஊரெல்லாமதிருட்டபயம். அதிலுமகிரிவலப்பாதஎன்பதகாடவேற, நகைகளெல்லாமபோட்டுக்கொண்டபோகாதீங்க’ என்றஅம்மனமன்றாடுகிறார். ஆனாலஅருணாசலேஸ்வரரகேட்பதாஇல்லை. ’உலகத்துக்கநாயகனாஎன்னிடமயாரகொள்ளையடிக்கபபோகிறார்களஎன்இறுமாப்பஅவருக்கு. அம்மனஒருவாறசமாளித்துவிட்டகிரிவலமபோகிறார்.
Webdunia|
கணவன் - மனைவிக்குளசண்டவந்தாலவீட்டிற்குளமட்டுமகேட்குமாறபேசினாலநல்லது. தெருவிலஉள்மற்றவர்களுக்ககேட்குமவகையிலசத்தமாகபபேசினால்... அவ்வளவுதான். அண்டவீட்டுக்காரர்களஅத்தனபேருடைகண்ணுமதம்பதியினரமட்டுமமொய்க்கும்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :